Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 802 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и  чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №23/05.11.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за извършване на продажба, на общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.525 по Кадастралната карта на гр. Русе, с площ от 172 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, предмет на Акт №10295/18.10.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №36, том 36, дв.вх. 12439, н.д. 7426, вх. рег.№12615 от 21.10.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на Христо Атанасов Славов, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 11 696,00 лв. без дължими данъци и такси.        

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)