Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 802 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“, БУЛСТАТ 131363641, за нуждите на общинския съвет на сдружението на територията на Община Русе, самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.125.1.18, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“ №1, бл. 213, вх. 1, ет. 0, предмет на АЧОС №780/25.05.1998 г., с площ от 43,56 кв. м., брой нива на обекта – едно, с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, за клуб на сдружението и месечна наемна цена – 23,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)