Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 802

Прието с Протокол № 38/18.02.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 и чл.14, т.2 от Закона за Общинските бюджети и чл.51 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет Русе № 197 от 28.05.2004 г, Общинският съвет реши:

Приема бюджета на Община Русе за 2010 г., както следва:
І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума – 94 909 152 лв.
(разпределени по параграфи съгласно приложения № 1 и1А)
в това число:
1 . Приходи с държавен характер за финансиране
на държавни дейности : 47 654 502 лв.
– Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 47 654 502 лв.
2. Приходи с държавен и общински характер за
финансиране на местни дейности 47 254 650 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи 606 200 лв.
Обща изравнителна субсидия 3 094 700 лв.
Целева субсидия за зимно поддърж.и снегопоч. 136 200 лв.
Имуществени данъци и неданъчни приходи 36 351 663 лв.
в т.ч.
– собствени приходи за делегирани разходи 570 544 лв.
( Образование –276 744 лв.; Култура – 293 800 лв. Приложение № 1А)
– просрочени вземания към 31.12.2009 г. 735 230 лв.

Трансфери – 825 126 лв.
В т.ч.
Получени трансфери + 997 126 лв.
– М-во на спорта + 700 000 лв.
– М-во на рег.развитие + 297 126 лв.
Предоставени трансфери – 172 000 лв.
О Ф Д – 100 000 лв.
Драматичен театър – 40 000 лв.
Куклен театър – 32 000 лв.
Заеми -1 931 000 лв.
– за погасяване заем Инвестбанк -1 931 000 лв.
Друго финансиране 47 350 лв.
Преходен остатък – 8 124 411 лв.
в т.ч.
– соб.прих. на второстепенни
разпоредители с делегирани бюджети 538 435 лв.
(Образование –461 207 лв.; Култура – 77 228 лв.;
– икономия от държ. транфер (§31 ал.2 ЗДБРБ 2009г.) 2 353 623 лв.
(Образование – 1 939 134 лв.; Соц.осиг.,подпомагане
и грижи – 414 489 лв.)
– дарение от 2009 г. – ДДЛРГ„Надежда” 9 656 лв.
– дарение от 2009 г. – Кметство Хотанца 18 307 лв.
– Такса битови отпадъци – д-ст „Чистота” 3 790 201 лв.
– Туристическа такса – д-ст 898 програма
„Туризъм” 108 883 лв.
– Капиталови разходи в т.ч. целева субсидия 62528 лв.-КБ 930 478 лв.
– Целеви средства за спорт – ПМС 129 – Д-ст 715 8 652 лв.
– СБ-2 Бедствия и аварии – Капиталов бюджет (КБ) 363 394 лв.
– Помощи УНИЦЕФ – Капиталов бюджет Д-ст 530 2 782 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума – 94 909 152 лв.

1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 84 279 021 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАНА ДЕЙНОСТИ 47 654 502 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№ 3 и 3А )
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 36 624 519 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№ 4, 4А )
2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ с бюджетни средства 10 630 131 лв.
– Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ 606 200 лв.
( чл.73 ал.1 от ПМС 324/30.12.2009 г.)
§ 51 00 Основен ремонт 239 600 лв.
Обект:„Основен ремонт пътя /Ново село- Семерджиево/,
/Николово-Червена вода/ и /Николово-Долно Абланово/
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти 366 600 лв.
Обект:”Реконструкция бул.”Независимост” ОТ199 до ОТ209
– Капиталови разходи със собствени средства 10 023 931 лв.
В т.ч.
– Съфинансиране на проекти:
по „Кр. България” 173 216 лв.
по Оперативни програми 1 406 765 лв.
– Обекти финансирани чрез § 40 00 Постъпления от продажби
на общински нефинансови активи

 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 
(планирани по бюджета на общината за 2010 г.), с които се финансират капиталовите разходи:

9216000

 Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

1815624

 Функция 02: Отбрана и сигурност

154520

 Обекти

 Укрепване кръстовище на ул.Николаевска и бул.Скобелев

120000

 Укрепване свлачище по откос на бул.Придунавски – Русе – проект по ОП

34520

 Функция 03: Образование

288859

 Обекти

 Основен ремонт – ЦДГ – Слънце – Красива България

73246

 Енергоефективно саниране на сградата – СОУ- Възраждане

37734

 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- А.Константинов

58826

 Енергоефективно саниране на сградата -ОУ – И.Вазов

44360

 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- В.Априлов

47482

 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- Долапите

10483

 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- Николово

16728

 Функция 04: Здравеопазване

518272

 Обекти

 Ремонт,модернизац. и  оборудване на 10 детски ясли-Русе- проект по ОП

518272

 Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

853973

 Обекти

 Реконструкция,рехабил. и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина-проект по ОП

853973

 Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

5378512

 Функция 03: Образование

866909

 Обекти

 Изграждане на физ.салон – АГ – Г.Милев

880000

 Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи

102095

 Обекти

 Веркализатор за деца – 1бр. ЦНСТ

2125

 Преустройство и преоборудване на кухня – дом Възраждане – проект Красива България

99970

 Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

3859508

 Обекти

 Изграждането на обслужваща улица / ул.”Наум”/- ОТ 895 /ж.бл.”Воден”/- до ОТ 852 / ул.”Наум”/

239000

 Реконструкция бул. Независимост от ОТ199 до ОТ209

250872

 Изграждане нова улица от бул.Липник до ул.Чипровци/пробива до Кауфланд/

1394495

 Доходно здание

1512050

 Изграждане зоокът Лесопарка

50000

 Изграждане ул.осветление от разклона за Николово до Дунав мост

400000

 Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности

50000

 Обекти

 Проектиране,изграждане на модул от колумбарийна стена-гроб.Чародейка

50000

 Функция 08: Икономически дейности и услуги

500000

 Обекти

 Хардуер – дигитална карта

100000

 Изграждане писта градски стадион – изкуствена настилка

400000

 Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни актива

40864

 Функция 04: Здравеопазване

0

 Функция 08: Икономически дейности и услуги

40864

 Софтуер – дигитална карта

40000

 Модул на Уеб решения за етажна собственост

864

 Параграф 5500: Капиталови трансфери

50000

 Трансфер – църква Всех Святих

50000

 Погасяване на инвестиционен заем ( об.”Основен авариен ремонт на пътната настилка по първостепенна улична мрежа на гр.Русе- 2003-2004г.)

1931000

3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънбюджетни средства 479 000 лв.
4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО 11 109 131 лв.
( съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2010 година – Приложение № 5 )
ІІІ. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки за 2010 год., на обща сума по приходите 3 232 007 лв. и разходите 630 440 лв. съгласно Приложения №,№ 7 и 7А.
ІV.Приема план-сметките на общинските предприятия: ОП “Комунални дейности” ОП “Спортни имоти”; ОП “Жилфонд”; ОП“А Р Т” и ОП „Доходно здание”, съгласно Приложения №№ 12, 13, 14, 15, 16
V.Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2010 год. на обща сума
1 516 887 лв.съгласно Приложение № 6.
VІ.Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата за 2010 год.-местни дейности, съгласно приложение №8.
VІІ.Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”- 278,5 щатни бройки и утвърждава средства за работни заплати за 2010 година в размер на 2 459 330 лв. ( т.8 от РМС № 937/08.12.2009 г.и ФО-1/13.01.2010 г.)
VIІІ.Утвърждава следните лимити за разходи :
1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения ( чл.25 ал.2 от ПМС 324/30.12.2009 г.)
2. Представителни разходи ( чл.41 т.3 от ПМС 324/30.12.2009 г.) – 80 000 лв.
– в това число:
Общинска администрация – 80 000 лв.
3.Лимит на средствата за подпомагане разходите за едно християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица (чл.31 от ПМС 324/30.12.2009 г.) – Приложения № 10 и № 11.
ІХ.Утвърждава списъка на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи ( чл.30 ал.2 от ПМС 324/30.12.2009 г.) – Приложение № 17.
Х. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на част от транспортните разходи до 100 % от цените във втора класа на железопътния транспорт и 85 % по автомобилния транспорт за обикновен автобус от местоживеенето им до местоработата и обратно ( чл.83 ал.3 от ПМС 324/30.12.2009 г.)- Приложение № 18
ХІ.Определя ( съгласно чл.11 и при спазване изискванията на чл.12 от ЗОД ) годишните плащания по общинския дълг, съгласно Приложение № 9.
XІІ.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
1. Местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/.
2. Делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане (по реда на § 29 ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.
ХІІІ. Дава съгласие текущо през годината от свободни бюджетни средства заемообразно да се финансира реализацията на спечелените проекти по оперативни програми.
XIV.При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2009 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/.
1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
XV.Задължава кмета на общината:
1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация ;
2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.
4. Да отразява служебно със заповед промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора.
5. Да предлага на общинския съвет след 30 Юни 2010 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности на съответната функция, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция „Образование”, при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва ( § 30 от ПЗРна ЗДБРБ за 2010 г.)
6. Да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел (пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, общински лечебни заведения, неправителствени организации за социални дейности, читалища и др.).
7. Да отразява служебно със заповед трансформирането на средствата за съфинансиране на спечелени проекти по Красива България и по оперативни програми, планирани по обекти в капиталовия бюджет от разходната част, като предоставени трансфери със знак минус от прихода, съгласно изискванията на ДДС 07 и ДДС 08 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище”.
XV. На основание § 31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 год. дава съгласие дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 293 800 лв. (Приложение № 1А).
XVІ.На основание § 53 ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 год.във връзка с прилагане на система на делегирани бюджети в системата на народната просвета, делегира право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет във всички училища и обслужващи звена в образованието, като от планираните постъпления в сборния бюджет на общината им се преотстъпват собствените приходи в размер на 276 744 лв. (Приложение № 1А).