Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 803 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

      На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл.8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №13/15.01.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.14 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №3, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9956/11.02.2021 г., вписан под №61, том 4, Н.Д. 703, ДВР 1407, вх.рег. №1424 от 17.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 17 545,00 лева без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.21 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №7, с площ от 18,56 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2518% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9959/12.02.2021 г., вписан под №95, том 4, Н.Д. 740, ДВР 1471, вх.рег. №1466 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 18 513,00 лева без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.21 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №6, с площ от 18,56 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2518% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9976/22.02.2021 г., вписан под №119, том 5, Н.Д. 977, ДВР 1889, вх.рег. №1881 от 01.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 18 513,00 лева без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.23 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №8, с площ от 18,68 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2534% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9978/23.02.2021 г., вписан под №109, том 5, Н.Д. 967, ДВР 1870, вх.рег. №1880 от 01.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 18 633,00 лева без дължими данъци и такси.

II. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.14 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №3, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9956/11.02.2021 г., вписан под №61, том 4, Н.Д. 703, ДВР 1407, вх.рег. №1424 от 17.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 17 545,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.21 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №7, с площ от 18,56 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2518% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9959/12.02.2021 г., вписан под №95, том 4, Н.Д. 740, ДВР 1471, вх.рег. №1466 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 18 513,00 лева, без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.21 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №6, с площ от 18,56 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2518% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9976/22.02.2021 г., вписан под №119, том 5, Н.Д. 977, ДВР 1889, вх.рег. №1881 от 01.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 18 513,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.23 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №8, с площ от 18,68 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2534% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9978/23.02.2021 г., вписан под №109, том 5, Н.Д. 967, ДВР 1870, вх.рег. №1880 от 01.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 18 633,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)