Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 803 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Смело сърце“, БУЛСТАТ 175775358, помещение с полезна площ от 25,00 кв.м, разположено в северозападната част на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2601.16.26, целият със застроена площ от 54,31 кв.м, брой нива на обекта – едно, с предназначение – за делова и административна дейност, с административен адрес гр. Русе, ЦГЧ, ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, първи (партерен) етаж, южно от вход „Г“, предмет на АЧОС №6950 от 18.04.2013 г., като клуб на сдружението, срещу заплащане на месечна наемна цена – 13,20 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)