Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 803

Прието с Протокол № 39/25.02.2010 г.

На основание, чл.21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.4а, т.1, чл.59, ал.2 и чл. 63, ал.1 от ЗФВС, общинският съвет реши:
І.
1. Променя Приложение № 1 и Приложение № 3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с решение № 478/19.02.2009 г, както следва:
Приложение № 1 към чл. 2 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе придобива следната редакция:
„В ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2007- 2013г. са определени като основни, спортовете с престижни и социални функции, практикуващи се в най-голяма степен от младите хора на Русе и които предизвикват най-голям зрителски интерес: футбол и баскетбол. В съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България и утвърждаването на Русе като един от най-главните градове в България с международно значение и с оглед на съществуващата тенденция на съизмерване на градовете най-вече в спорта, следва да бъдат подкрепени водещите Русенски клубове в основните спортове с престижни и социални функции както следва:

СПИСЪК
на основните спортове с престижни и социални функции за субсидиране от община Русе
СПОРТ
1.  ФК “Дунав” – футбол
2.  СК ДУНАВ БАСКЕТБОЛ /Жени/

1.2. Приложение № 3 към чл.5, ал.4 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, придобива следната редакция:

„МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

I. От общата сума (база) на средствата за спорта (наричана по – долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове, които не се финансират от Министерството на физическото възпитание и спорта:
1. За ученически и масов спорт – 12 % от общата база
II. От общата сума (база) на средствата за спорта (наричана по – долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове по Приложение № 1 към чл. 2 – 55 % от общата база, по равно между двата клуба.
III. От общата сума /база/ на средствата за спорта (наричана по – долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове развиващи високо спортно майсторство – 20 %, за състезания под егидата на Община Русе – 8%, за награди – 2 %, за резерв – 3 % от общата база.
Разпределението на финансовите средствата за подпомагане дейността на спортните клубове развиващи високо спортно майсторство се извършва по точкова система, основана изцяло върху критериите на МФВС като:
1. За първите 20 клуба с най-висок спортен резултат се пресмята точков еквивалент, равен на финансовите средства отпуснати от МФВС, в годината на финансиране. Приема се за база абсолютната стойност на средствата отпуснати в годината на финансиране на клубовете от МФВС като се превръщат в точки.
2. Сумата получена от сбора на точките по т. 1 от Раздел III, се разделят на общата сума /база/ на средствата за спортните клубове развиващи високо спортно майсторство, утвърдени от Общински съвет Русе в годината на финансиране и се получава коефициент.
3. Полученият коефициент се умножава по точките за съответния спортен клуб кандидатствал за финансиране и се получават средствата за финансиране.
IV. За спортните клубове развиващи дейност футбол средствата се определят като средноаритметичната стойност на общия брой точки разделени на общия брой клубове определени за финансиране при условие, че имат отбори във всички възрастови групи, но без представителен отбор и участват в спортния календар на Българския футболен съюз. Получената средноаритметична стойност /точки/ се умножава с получения коефициент от т. III на Методиката.
Забележка: Спортните клубове финансирани по т. I и т. II не получават финансиране по т. III.”
ІІ.
1. Утвърждава ПРОГРАМА „СПОРТ – 2010“ и разпределението на финансовите средства в размер на 490 000 лв., съгласно Приложение № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Приложение № 1

П Р О Г Р А М А „С П О Р Т – 2010“ ОБЩО: 490 000 лв.

РАЗДЕЛ 1 “ УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ“ ОБЩО: 58 800 лв.

В това число: „Ученически игри 2010“, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за деца в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.

РАЗДЕЛ 2 „СЪСТЕЗАНИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ ОБЩО: 39 200 лв.

РАЗДЕЛ 3 „ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“ ОБЩО: 367 500 лв.

I. Подпомагане на водещи клубове развиващи основни спортове с престижни и социални функции в съответствие с Приложение № 1 към чл. 2 и финансирани по т. II от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“: футбол и баскетбол. 269 500 лв.

  ФК „Дунав“   футбол
  СКБ „Дунав“ /жени /   баскетбол

II. Подпомагане на спортните клубове по т. III и т. ІV от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“.

98 000 лв.

РАЗДЕЛ 4 „НАГРАДИ“ ОБЩО: 9 800 лв.

/В това число: Церемония по присъждане на „Спортни отличия 2010“, награждаване на изявени спортисти, треньори и деятели, награди за престижни и призови класирания, юбилеи и годишнини./

РАЗДЕЛ 5 „РЕЗЕРВ“ ОБЩО: 14 700 лв.

/Средствата да се разходват след решение на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет Русе със Заповед на Кмета на Община Русе./

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)