Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 804 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №94А-2373-1 от 20.12.2021 г. и извлечение от Протокол №25/17.01.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Александър Весков Йорданов, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 163,50/327 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2238 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 327 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), а съгласно Регулационния план на гр. Русе, одобрен със Заповед №1898/03.12.1998 г. на Кмета на Община Русе, представляващ УПИ III-2238 от кв.197, с адрес гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ №36, предмет на АЧОС №7744/25.03.2016 г., вписан под №26, том 10, Н.Д. 1884, ДВР 3744, вх.рег. №3806 от 31.03.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, от Александър Весков Йорданов срещу заплащане на цена в размер на 82 453,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Александър Весков Йорданов.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)