Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 804 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. №УТ-16-59/08.10.2013 г. от Тодор Младенов Тодоров, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за поземлен имот 027051 по КВС на землище с. Сандрово по варианти І.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура за срок от една година. Общата дължина на проектното трасе за ел. кабел е 456 м, а за външната водопроводна връзка – 225 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)