Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 804 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4, чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване. Подлежащите на разпределение за 2018 – 2019 стопанска година пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване да се отдават под наем за период от шест стопански години. Останалите след разпределението свободни общински пасища, мери да се отдадат под наем за срок от една стопанска година чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе след утвърждаване на начални тръжни цени за 2018-2019 стопанска година по реда на чл. 76, ал. 1 и 2 от същия нормативен акт.
2. Определя общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1.
3. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и утвърждава правила за ползване на общинските пасища, мери, съгласно Приложение № 2.
4. Приема Годишния план за паша, съгласно Приложение № 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от публикуването му на сайта на общинския съвет.
 
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!