Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 804

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Общинският съвет – Русе реши:

1. Одобрява Годишен доклад за 2009г. за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013, съгласно Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Приложение 1

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2007-2013г” ПРЕЗ 2009г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, внасям за обсъждане и одобряване от Общински съвет – Русе „Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие през 2009 година”.
Годишният доклад, съгласно чл. 91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия на общината;
2. Постигнатият напредък по изпълнение на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия на общината
Отчетният период се характеризира със сериозни трудности за реализация на предвидените дейности, породени от световната икономическа криза, която се отрази както в национален, така и в регионален аспект. Реална оценка за социално-икономическия напредък в Община Русе ще направим на база на анкетните проучвания, публикувани в сайта на НСИ за общите тенденции в социално-икономическия живот на страната, които са характерни и за отделните области и общини.
По данни на НСИ по някои ключови показатели състоянието в страната е следното:
1. Производство. Промишленото производство в страната до края на 2007 година се развива с ускорени темпове, след което постепенно спада от средата на 2008 година, за да достигне отрицателни стойности до /- 18.7% до – 21.1% /през септември 2009 година.
2. Брутният вътрешен продукт на страната следва същата тенденция като достига отрицателни стойности в темповете си на растеж още в първото тримесечие на 2009 година. В края на 2009 година се отчитат отрицателни стойности в растежа до -5.4% .
3. Външнотърговския стокообмен на страната за периода януари – декември 2009 година в сравнение с предходната година е намалял с 22.5%.
4. Пазара на труда, характеризиран с показателя за безработицата следва същите тенденции, като в началото на годината състоянието е следното:
– януари 2009 година
– за страната -6.50%
– за област Русе -6.19 %
– за община Русе -3.84 %
– декември 2009 година

– за страната -9.13%%
– за област Русе -9.18 %
– за община Русе -6.70%

Настоящата икономическа ситуация в страната беше неблагоприятна и за бюджета на общината. Това наложи през годината да се предприемат антикризисни мерки и ефективен предварителен и последващ контрол на разходите за осигуряване на приоритетно финансиране на определени дейности .
Независимо от влиянието на световната икономическа криза в Община Русе се реализираха значителен обем от дейности, финансирани от Европейските фондове, Републиканския бюджет, бюджета на общината, от бизнеса и средства от донори. Това е израз на последователната политика на общинското ръководство за изпълнение на голяма част от мерките от Общинския план за развитие през 2009 година за постигане на главната задача – „Да формулира визия за желаното социално-икономическото състояние на общината, като се осигуряват непрекъснато предпоставки за устойчивост и развитие”.
Изпълнението на стратегическите мерки за изграждане на производствени и търговски мощности на територията на общината продължи и тази година. Русе беше строителна площадка, въпреки намаляването обема на строителството. По- важни обекти, които са в процес на изграждане или са изградени са:
– Заводът на френската фирма „Монтюпе”, който през 2009г. изгради нови производствени линии за части на лек автомобил „АУДИ”. Предстои пускането им в експлоатация;
– Започна строителството на логистичен център в местността „Слатина” край град Русе, чиято инвестиция ще достигне 12.6 милиона евро;
– Мащабни инвестиционни проекти се реализират за изграждане на търговски и спортно – развлекателни дейности като : „Grand plaza”, Дунав мол, МЕГАМОЛ до МБАЛ, МОЛ Русе, който трябва да бъде завършен в края на 2010 година. Единствено на мястото на бившия завод „П.Караминчев”, където трябваше да бъде издигнат МОЛ „Галерия” строежът е спрян за неизвестно време;
– Изгради се водопровода Сливо поле – Русе реализиран по програма ИСПА.
2. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение
Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложени в Общинския план за развитие за 2009 година, е следното:
ПРИОРИТЕТ 1. Балансирано и устойчиво развитие на територията за подобряване на жизнената среда, условията за бизнес и сигурността

Този приоритет заема най-значителен дял в Общинския план за развитие. За реализирането на дейностите, посочени в приложената справка, без да отчитаме средствата по програма ИСПА, са усвоени общо 10 214 519 лв., в това число
– от Европейски фондове и други донори – 629 753 лв.;
– от Републиканския бюджет – 1 148 143 лв.;
– от Общинския бюджет – 8 436 623 лв.
За подобряване на жизнената среда и осигуряване на високо качество на живот, основен и жизнено важен е въпросът, свързан с подмяна на остарялата водопроводна мрежа и изграждането на канализационни мрежи в съставните населени места на общината. За целта приоритетно се подготвиха и стартираха проекти в сферата на водоснабдяването и канализацията. В процес на реализация е най-значимият за общината Интегриран воден проект за град Русе по програма ИСПА на стойност 58 милиона евро. Постигнатото до момента на настоящия отчет е следното:

1. Завършено е строителството на централен водопровод Сливо поле – Русе на стойност 15.9 милиона евро;
2. В напреднала фаза е строителството на пречиствателната станция за отпадни води. От предвидените 23 милиона евро за СМР са усвоени 80%, т.е. 18.4 милиона евро;
3. Изградена е част от кейовата стена на крайбрежния колектор, част от вътрешната канализационна мрежа и част от колектора в кв. „Чародейка”. Продължават дейностите по реализацията на проекта.
По ОП „Околна среда” имаме одобрени проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за гр. Мартен и с. Тетово за изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ /пречиствателни съоръжения за отпадни води/ на обща стойност 1 457 581 лева. Тези проекти са в процес на реализация. За проекта за канализация и изграждане на ПСОВ /пречиствателна станция за отпадни води/ на гр. Мартен е проведена открита процедура за избор на изпълнител за разработване на технически проект. Извършена е оценка на офертите и изпълнителят по тази дейност е определен. Предстои сключването на договор.
Забавя се процедурата по ЗОП за избор на изпълнител за разработване на инвестиционен проект за с.Тетово, предвид факта, че все още не е съгласувано техническото задание с МОСВ за да стартира процедурата.
През 2009 година започна и изпълнението на проект по ОП „Околна среда” за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе. Изразходвани са 11 890 лв. от общинския бюджет. Считано от 30.11.2009 година е преустановено възлагането на нови поръчки, договорът за техническата помощ се преразглежда, с което временно е спряна реализацията на проекта.
Общината е извършила и предварителна подготовка за всички населени места по тези проблеми. Разработени са идейни проекти за ремонт и реконструкция на водопроводните мрежи и изграждане на ПСОВ и за останалите населените места от общината. Налични са и проекти за предотвратяване на наводненията и бедствията.
По мярка 1 „Подобряване и развитие на общинската В и К мрежа” през 2009 година от общинския бюджет са усвоени 599 287 лв. Усвоените средства по програма ИСПА с натрупване към края на 2009 година са 34 мл. евро/ 66,5 милиона лева/.
За осигуряване на благоприятни условия за живот се реализираха дейности, заложени в мярка 2 „Благоустрояване и естетизация на селищната среда”. Усвоените средства по тази мярка от плана през 2009 година са в размер на 1 279 448 лева. Благоустроени са жилищни квартали, изградени са нови улици, реконструирани са тротоарни настилки, извършено е озеленяване с трайна растителност в населените места. Значителни средства са усвоени за благоустрояване на района до блок „Средец” и блок „Мадара” на стойност 541 хил. лв., в междублоковите пространства в кв. „Дружба” – 143 605 лв., в кв. Средна кула – 49 778 лв. и т.н.
Благоустрояването на райони в града е осъществено и по проект „Красива България”, като през 2009 година са усвоени 464 000 лв. за два проекта:
– „Реконструкция на тротоарни настилки за създаване на достъпна обществена среда на кръговото движение пред паметника „Альоша” на стойност 224 000 лв.;
– „Реконструкция на тротоарни настилки и създаване на достъпна обществена среда по ул. „П.Д. Петков” на стойност 239 000 лв.
Значителна дейност в това направление е осъществена и в съставните населени места на общината.
В град Мартен е извършена реконструкция на площада за 34 000 лв., изграден е фонтан, озеленени са тревни площи.
В с. Николово е изграден първи етап от площадното пространство от 770 кв.м, подменени са тротоарни настилки от 250 кв.м., затревени са терени от 1800 кв.м., подобрено е осветлението на улиците.
В с. Тетово са преасфалтирани улици, подобрено е уличното осветление, извършен е ремонт на 400 кв.м. тротоари.
В с.Червена вода е извършен ремонт и полагане на тротоарни настилки, асфалтирани са улици, залесени са паркови площи.
За благоустрояването и естетизацията на централната градска зона на град Русе е разработен и одобрен проект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина”. Проектът е на стойност 10 147 032 лв.
В подкрепа на процеса за развитие на европейската инфраструктура за пространствено планиране, в изпълнение на Европейското законодателство, през 2009 година е разработен проект „Изработване на дигитална карта и географска информационна база данни за подземната публична инфраструктура на град Русе”. Проектът е на стойност 664 939 евро. За реализацията му не са изразходвани средства.
Подобряване инфраструктурата за превенция и управление на кризисни ситуации е въпрос от особено значение за общинското ръководство.
През 2009 година по програма Трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 година, Община Русе кандидатства с проект „Подобряване капацитета на публичните администрации в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добро съвместно управление на риска, превенцията и опазване на околната среда”. Проектът е одобрен на 25.02.2009 година. В момента е в процедура по подготовка на договор. Очаква се стартирането му през 2010г.
Предприети са действия за изграждането на бетонно корито на река Русенски Лом. С Решение № 817/23.10.2009г. на Министерски съвет е одобрено финансирането му с държавен заем през 2010 година.
През 2009г. Българската армия предостави безвъзмездно три броя тежка техника, с което се повишава и материално-техническо обезпечаване за действие при бедствия и аварии. От общинския бюджет са закупени трактори с ремаркета и гребла на стойност 285 000 лв., които при бедствени ситуации също ще се включват в спасителни дейности.
В Общинския план за развитие са предвидени и проекти за „Повдигане нивата на ул. Адмирал Рождественски с цел превенция на наводненията” и за „Изграждане на втори ред предпазни диги пред застрашените жилища по поречието на река Русенски Лом” на територията на Община Русе. Постигнатото в решаването на тези проблеми е незначително, тъй като процедурите по отчуждаване на терени са продължителни, и за решаването им е необходим значителен финансов ресурс.
През 2009 година се появиха свлачища на бул. „Придунавски” и по ул. „Николаевска” и ул. „Скобелев”. Разработиха се проекти за укрепването им. Депозирани са искания за отпускане на средства от Републиканския бюджет.
С Общинския план по приоритет 1 е отделено внимание и на проблемите, свързани с модерното и качествено образование, здравеопазване и социални услуги. За реализиране на дейностите по цел 2 мярка 1 за модернизиране и доизграждане на материалната база на учебните заведения са усвоени общо 2 250 605 лева. От тях 179 753 лв. са от други донори, 767 079 лв. от държавния бюджет и 1 303 773 лв. от общинския бюджет.
От съществено значение за общината е решаването на въпросите с енергийната ефективност в училищата на територията на общината. В това направление са изразходвани 1 080 804 лв. по Националната програма на МОН за подобряване на материалната база в училищата. Извършено е саниране на 7 училища, което е отразено в табличната форма към доклада.
Средства се осигуриха и за подобряване условията в целодневните детски градини. Извършиха се ремонти в ЦДГ „Чучулига” 1, ЦДГ „Детелина”, ЦДГ „Червената шапчица” и Специализираната детска градина „Зора”. Значителни средства са изразходвани и за дообзавеждане и дооборудване на детските градини. Оборудвани са кухненски блокове, подменени са легла, монтирани са климатици на обща стойност 145 050 лв.
Във сферата на социалната и здравната инфраструктура по цел 2, мярка 3 и 4 са усвоени общо 1 399 136 лв., като от тях 450 000 лв. са по сключен меморандум между Община Русе и УНИЦЕФ, 237 459 лв. от Републиканския бюджет и 711 677 лв. от общинския бюджет. За усъвършенстване структурата за социално подпомагане по- значимите дейности са :
– Реализирането на проект „Център за настаняване от семеен тип” на стойност 450 000 лв.;
– Ремонт на сградата и изграждане на „Защитено жилище за възрастни с психични увреждания” на стойност 150 800 лв.;
– Ремонт и оборудване на помещение за „Център за временно настаняване” на стойност 278 277 лв.;
– Ремонтни дейности са извършени и в детските ясли на стойност 187 094 лв.
През 2009 година са реализирани дейности за доизграждане инфраструктурата на бизнеса, културата, туризма и спорта. В общинския план е предвидено разработването на проект за северен път до Индустриалния парк. Одобрен е регулационен план. Разработен и одобрен е инвестиционен проект, като за проектиране са изразходени 59 880 лв. Изграждането на северния път до Индустриалния парк ще започне след осигуряване на необходимия финансов ресурс.
Значителен напредък отчитаме в изграждането на базовата инфраструктура на обектите с културно и туристическо значение.
Изградена и обзаведена е зала „Русе” в доходното здание на стойност 700 000 лв., реставрирана е портата „Кюнту Капу” на стойност 59 024 лв.
За укрепване основите на РБ „Л.Каравелов”, ремонт и модернизация на РХГ и Пантеона на Възрожденците е одобрен проект по ОП „Регионално развитие” на стойност 5 103 000 лв. Проектът е в процес на реализация. За РХГ и РБ „Любен Каравелов” са изготвени технически проекти. Издадени са разрешителни за строеж. Тече процедура за предварително съгласуване на тръжна документация за избор на изпълнител на СМР за трите обекта.
Наличието на добра спортна база на територията на общината е предпоставка за хармонично развитие на подрастващото поколение и здравословното състояние на населението.
Реконструирана и модернизирана е общинската спортната база. Основните дейности, осъществени в това направление, са отразени в цел 3, мярка 3 от приоритет 1 в Приложение 2 към настоящия доклад. Средствата са изцяло от общинския бюджет. Общият размер на усвоените средства е 662 952 лв., осигурени от общинския бюджет. До известна степен са решени проблемите на зала Джудо, на зала Дунав и СК „Ялта”.
За осигуряване на модерна спортна база на територията на община Русе се реализира проект с холдинг „ПРИСТА ОЙЛ”. Това е най-големият по мащаб и значение проект за Публично-частно партньорство, иницииран до момента на територията на Република България. С реализацията на този проект, Русе ще се превърне в привлекателен център за инвестиции, култура и спорт. Стойността му ще бъде 100 милиона евро.
Един от основните проблеми на всяко населено място е осигуряването на здравословна екологична среда. Предприетите действия в тази насока са конкретно отразени в приложението към доклада в приоритет 1, цел 4 , мярка 1, 2 и 3. По мярка 1 са усвоени 551 626 лв. от общинския бюджет. Тези средства са изразходвани за закупуване и разполагане на съдове за сметосъбиране, изграждане на площадки за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци и опаковки и за почистване на терени /общинска собственост/.
Най-голямото достижение по отношение на възстановяването на почви и нарушени терени е осъществено с рекултивацията на 11 броя селски сметища на стойност 2 366 377 лв. Средствата са осигурени от план-сметката за разходите, които се финансират от приходите от такса битови отпадъци за 2009 година, която е елемент на общинския бюджет. В приложената таблична форма на отчета подробно са отразени рекултивираните площи по населени места.
Тези мероприятия са резултат и от изпълнението на „Общинската програма за опазване на околната среда” и „Програмата за управление на дейностите по отпадъците в община Русе”. В тази насока е одобрен проект „Подготовка на технически проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци”. Подписан е договор за техническа помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.” на стойност 1 053 898 лв. Считано от 30.11.2009 г. е преустановено възлагането на нови поръчки. Договорите се преразглеждат, което от своя страна ще забави реализацията на проекта. Изразходвани са 11 890 лв.
За изследване потенциала на регионите от четирите страни /Ирландия, Унгария, Дания и България/ за използване на биомаса като ресурс за възобновяема енергия, е разработен проект „BIOMOB”, финансиран по седма рамкова програма на ЕС. Общата стойност на проекта е 1 010 400 евро, като на Община Русе ще бъдат предоставени финансови средства в размер на 40 хил. евро. През 2009г. не са изразходвани средства.
ПРИОРИТЕТ 2. Интегрирано развитие на транспортната инфраструктура на общината и междурегионалното и трансграничното сътрудничество
Подобряването на условията за живот в населените места изисква и адекватно развитие на транспортната инфраструктура. През 2009г. са предприети мерки и дейности, свързани с ремонт и реконструкция на улици и тротоари в населените места на Община Русе. Общият размер на усвоените средства по цел 1, мярка 1 и 2 е 4 755 623 лв., като от тях 3 792 023 лв. са за град Русе, 727 000 лв. за съставните населени места в общината и 236 600 лв. за четвъртокласната пътна мрежа.
Общинската пътна инфраструктура оказва сериозно влияние върху междурегионалното и трансграничното сътрудничество. За развитие на междурегионалното и трансгранично сътрудничество и установяване и поддържане на международни партньорства е разработен проект за подобряване на транспортната инфраструктура в Еврорегион Русе-Гюргево. С проекта „Подобряване на свързващата транспортна инфраструктура в Еврорегион Русе – Гюргево с транспортен коридор № 9” по програма ТГС България-Румъния ще се реконструира булевард „Тутракан. Проектът е на обща стойност 7 997 036 евро. Главната цел на този проект е интензивно развитие на Еврорегион Русе-Гюргево и интегриране на Еврорегиона в паневропейската транспортна мрежа. Проектът е подаден за кандидатстване в Управляващия орган на 30.07.2009г.Същият е в процес на оценка, след което очакваме сключване на договор.
За подобряване на трансграничното сътрудничество беше разработен и одобрен за финансиране проект за Изработване на общ транспортен план с информационна платформа за развитие на транспортната инфраструктура в Еврорегион Русе-Гюргево. Проектът беше одобрен за финансиране през месец февруари 2009г. В последствие Мониторингов комитет по програма ТГС взе решение проектът да не бъде финансиран, поради наличие на идентичен такъв от друга организация.
В процес на техническа оценка е и одобрения проект за Еврорегион Русе- Гюргево – „Оперативни решения Мастерпланинг за интегрирано управление за възможностите за развитие”. Проектът е на стойност 952 222 евро, като изцяло ще бъде финансиран от ЕФ и Републиканския бюджет.
ПРИОРИТЕТ 3. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и качеството на живот
Този приоритет е насочен към увеличаване обема на инвестициите в местната икономика, насърчаване развитието на стратегическите услуги на малките и средни предприятия, развитието на селското стопанство, туризма, на човешките ресурси и развитие на културата. През 2009г. дирекция „Икономика и търговия” периодично актуализира списъка с подходящи терени за инвестиции. Поради световната финансова криза отбелязваме известен спад в търсенето на терени. Независимо от това, дирекцията предоставя информация с данни за институции, обслужващи бизнеса с разработения Инвестиционен справочник.
За решаване на проблемите, свързани с повишаване на конкурентноспособността на нашата икономика, решаващо значение имат човешките ресурси, които по данни на НСИ ежегодно намаляват по численост. Ето защо общинското ръководство осъществява непрекъснато контакти и обменя информация с Висшите училища в Русе. Общинската администрация оказва съдействие за реализиране на Националния план за действие по заетостта. В област Русе през 2009г. са приложени за изпълнение 23 програми, преди всичко за насърчителни мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Община Русе реализира проект „От социални помощи към заетост”. По цел 3, мярка 1 от плана са реализирани два проекта за ангажиране на безработни. Общата им стойност е в размер на 606 415 лв., като от Републиканския бюджет чрез МТСП са осигурени 526 758 лв., а от общинския бюджет 79 657 лв. Осигурена е работа на 212 души, работили преди всичко в благоустрояването и хигиенизирането на населените места.
Общинското ръководство е обърното с лице към подрастващото поколение. През 2009г. работихме по Национална програма за закрила на деца с изявени дарби. Стимулирахме ги с едногодишни стипендии в размер на 50% от минималната работна заплата. Общо със средства от Републиканския бюджет и общинския бюджет през 2009г. в тази насока са изразходвани 47 200 лв.
Грижите за човешките ресурси е свързана и с редици превантивни програми, преди всичко за подрастващото поколение. Значителни средства по 7 компонента са заделени за борбата със СПИН. Средства са отделени и за превенция на наркоманията.
Важно място в приоритет 3 заема развитието и обновлението на културната среда.
Русе е град с изключително богата култура и постоянно обновяващ се културен календар, което е видно и от табличната форма на отчета с подробно отразени и реализирани дейности.
От значение за културния живот на град Русе е продължаването и развитието на фестивалните традиции, като в центъра на вниманието са международния фестивал Мартенски музикални дни и Фолклорния празник „Златната гъдулка”.
Успешно са реализирани 10 международни национални и регионални фестивали. Финансирани и реализирани са общо 26 художествени проекта. Реализирани са 8 церемонии по повод на официални празници.
За обновлението на културната среда от значение са и извършените археологични проучвания на Римската крепост Сексагинта Приста. Проучвания са осъществени и на нематериалното културно наследство. В приложената таблична форма към доклада подробно са отразени предприетите действия за развитието и обновлението на културната среда.
Туризмът е неразривно свързан с културата. По цел 4 „Развитие на културата, разширяване на туристическото предлагане и осигуряване на възможности за пълноценен отдих”, по мярка 2 „Маркетинг на културния продукт” са реализирани дейности свързани с издаването на списания и каталози. Маркетинг на културния продукт с цел интегрирането му с туризма се осъществява от РХГ, която поддържа Web страница. Популяризирането на туристическите възможности и продукти на Русе и региона се извършва и чрез Националното туристическо изложение „Уикенд туризъм”, Фестивали на туристическите забавления, Русенски карнавал, участието ни в туристически борси и други мероприятия.
ПРИОРИТЕТ 4. Повишаване на институционалния капацитет за управление и стимулиране на партньорството
Предвидените дейности в ОПР са свързани с усъвършенстване и повишаване на капацитета на общинската администрация за работа в условията на ЕС. За целта е извършено:
1. Реализиран е „Годишен план за задължително и специализирано обучение в общинската администрация Русе – 2009г.”
2. През 2009г. успешно се изпълнява внедрената в края на миналата година „Стратегия за обучение и повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация – Русе”. Според изискванията на тази Стратегия през 2009г. е изработен подробен „Анализ на организационното състояние и кадровия потенциал на общинската администрация”, който осигурява данни на общинското ръководство за оптималното използване на наличния кадрови ресурс и за изработване на средносрочни и дългосрочни програми за институционално развитие.
3. В ИПАЕИ – София са преминали обучение 33 общински служители. Обучението на 8 служители е отложено за 2010г. Поради структурните промени в Министерски съвет и ИПАЕИ (закриване на МДААР) има записани за обучение служители за няколко несъстояли се курса (семинари). В други форми на обучение, организирани от външни организации (според представените документи в отдел „Човешки ресурси”) са преминали 11 общински служители.
4. През 2009г. 25 общински служители са повишили своето образование за друга професионална квалификация (специалност), като 6 от тях вече са дипломирани, а 19 продължават обучението си във ВУЗ. В 3-ти (последен) модул на многомодулните специализации (организирани от бившето вече МДААР) са преминали 7 общински служители, от които 5 са на ръководни позиции.
За стимулиране на ПЧП на територията на общината, предвидени в цел 2 мярка 2 е реализиран проект „Повишаване на капацитета на администрацията в община Русе, за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие”. С реализацията на проекта се постигнаха следните резултати:
– повиши се квалификацията на администрацията за реализиране на проекти на ПЧП;
– разработени са вътрешно-нормативни документи – Наредба № 22 за осъществяване на ПЧП, Специфични правила за подготовката и управлението на проекти за ПЧП от местно значение и Стратегия за насърчаване на партньорството между местната власт и бизнеса на територията на община Русе;
– разработена и внедрена е информационна система с три модула „Общинска собственост”, „Икономическо развитие” и „Икономически web портал” за публичен достъп.
Проектът е одобрен по ОП „Административен капацитет”, съфинансиран е от Европейския социален фонд и е на стойност 511 784 лв. Усвоените средства са в размер на 446 277 лв.
В подкрепа и стимулиране на партньорството в общината, по предложение на ОСУРЕ/ Обществен съвет за устойчиво развитие и евроинтеграция/, беше обявен конкурс за набиране на проектни предложения по Наредбата за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Одобрени и реализирани бяха следните проекти:
1. „Генератори на идеи” – с кандидат РТИК;
2. „За гражданска нетърпимост към домашното насилие в община Русе” – с кандидат Фондация „Център Надя”;
3. „Книга игра – учебно помагало по Русезнание”- кандидат Сдружение „Приятели на музея”- Русе;
4. „Русенски пътешественик – кандидат Сдружение „Европейски пространства 21”;
5. „Арт дестинации през външен поглед” – кандидат Сдружение на художниците – Русе;
6. „Заедно можем” – с кандидат Сдружение „Свят за всички”- Русе.
3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие
Организацията за координация и контрол по реализирането на Общинския план за развитие е възложена на работна група, назначена със заповед № РД 641/16.02.2007г., актуализирана през 2008г. с № РД 01/4154/4.11.2008г.
За постигане на приоритетите по ОПР са създадени:
– ОСУРЕ /Общински съвет за устойчиво развитие и евроинтеграция/, с решение №124/, прието с протокол №8/13.03.2008г. на Общински съвет – Русе;
– Обществен съвет по икономика , инвестиции и интегрирано градско развитие с решение на Общински съвет Русе № 731 от 10.12.2009 година.
За разширяването на съвместната дейност по Плана за развитие, Общински съвет – Русе, с решение № 419/, прието с Протокол №21/18.12.2008 година, прие Наредба за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по ЗЮЛНЦ. С Наредбата се определят условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организации (НПО), регистрирани по реда на Закона за юридически лица с нестопанска цел в области, които съответстват на приоритетите по Плана за развитие на Община Русе. Целта е да се подпомогне разработването и реализацията на проекти, в които Община Русе е партньор на НПО чрез осигуряване на финансиране/съфинансиране, техническа и/или експертна помощи в проекти, в които Община Русе е партньор. По тази Наредба през 2009г.са финансирани 6 проекта на НПО.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението
Дейността на работната група по наблюдение и контрол по изпълнението на ОПР и докладът за отчетната 2009г. дават основание да се направят следните изводи:
1. През 2009г. са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията за живот, естетизацията на селищната среда и повишаване на сигурността;
2. Продължава модернизация на материално-техническата база на училищата, социалните и здравни заведения;
3. Подобрява се базисната транспортна инфраструктура в гр. Русе. Извършени са значителен обем ремонтни дейности – изкърпване и полагане на нови асфалтови настилки на улици в града и на междуселски общински пътища, както и изграждане на нови пътни връзки;
4. В резултат на икономическата криза е намален интереса на бизнеса за нови инвестиции в града и общината;
5. Подобряват се условията за развитие на спорта и отдиха на територията на общината;
6. Общинска администрация е създала организация за реализирането на одобрени проекти, финансирани от ЕФ, чрез оперативните програми.