Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 805 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.16 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинския съвет реши:

Приема:
І. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
ІІ. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2019-2021 година – Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
ІІІ. Консолидирана информация по Приложение №6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
ІV. Консолидирана информация по Приложение №6б – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
V. Консолидирана информация по Приложение №6в -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021г.- съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
VІ. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2019-2021 година- Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
VІІ. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 година за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините – Приложение №7в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
VІІІ. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2018-2021 година – Приложение №8а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
ІХ. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)