Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 806 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 30.2, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки и промишлени стоки, с площ 4,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, до бл. №2, т. 1503 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 лв. (Четиридесет и шест лева) без включен ДДС.

2. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на цветя, с площ 4,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, до бл. №2, т. 1502 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 лв. (Четиридесет и шест лева) без включен ДДС.

3. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект павилион за магазин, с площ 10,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, до бл. №6, т. 33 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 78,00 лв. (Седемдесет и осем лева) без включен ДДС.

4. За срок от шест месеца на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект хладилна витрина за продажба на сладолед, с площ 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“, позиция „С4“ от Обща схема за зона „Б“ площад „Свобода“, с начална тръжна месечна наемна цена – 223,00 лв. (Двеста двадесет и три лева) без включен ДДС.

5. За срок от шест месеца на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект хладилна витрина за продажба на сладолед, с площ 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, между магазин ЦБА и книжен пазар, позиция от Общата схема за зона „В2“ (от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Зайчар“), с начална тръжна месечна наемна цена – 223,00 лв. (Двеста двадесет и три лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)