Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 806 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет – Русе

Р Е Ш И:
І. Приходи – държавни дейности
§2501 „Държавни такси за административни и др. услуги и дейности“ РИМ-Русе +30лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе +664лв.
§3702 „Внесен данък върху стопанската дейност на бюджетните предприятия“ -36лв.
Всичко приходи държавни дейности: +658лв.

Всичко приходи по бюджета: +658лв.
ІІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1020 „Външни услуги“ +628лв.
СУ „Възраждане“ -36лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе +664лв.
Всичко за дейност: +628лв.
Всичко за функция: +628лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 540 „Домове за стари хора“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает
по трудови правоотношения“ +19 000лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО, облекло и др.
на персонала, с характер на възнаграждение“ +570лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +2677лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ +940лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ -928 990лв.
Всичко за дейност: -905 803лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает
по трудови правоотношения“ +33 000лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО, облекло и др.
на персонала, с характер на възнаграждение“ +990лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +4650лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ +1633лв.
§1015 „Материали“ +30 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ -44 270лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +9 800лв.
Обект „ Самоходен снегорин“ 1бр. 5 000лв.
Обект „ Лифтери за вдигане на тежко болни“ 2бр. 4 800лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +750 000лв.
Обект „ Изграждане на нов корпус, в т.ч. СМР, ППР, АН, СН, ИК,
ограда и благоустрояване на дворно пространство“ 750 000лв.
Всичко за дейност: +785 803лв.

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“
§1030 „Текущ ремонт“ +150 000лв.
Всичко за дейност: +150 000лв.

Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“
§1020 „Външни услуги“ -30 000лв.
Всичко за дейност: -30 000лв.
Всичко за функция: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“
§1015 „Материали“ РИМ-Русе +30лв.
Всичко за дейност: +30лв.
Всичко за функция: +30лв.

Всичко разходи държавни дейности: +658лв.

ІІІ. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1030 „Текущ ремонт“ 0 лв.
Км. Мартен 98 500лв.
Км. Николово 98 500лв.
Км. Тетово 57 000лв.
Км. Червена вода 57 000лв.
Км. Басарбово 57 000лв.
Км. Бъзън 47 000лв.
Км. Сандрово 47 000лв.
Км. Ново село 47 000лв.
Км. Семерджиево 47 000лв.
Км. Хотанца 47 000лв.
Км. Просена 47 000лв.
Км. Ястребово 30 000лв.
Община Русе 20 000лв.
/за улиците на км. Долно Абланово/
Община Русе -700 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +2 560лв.
Обект „Роторен снегорин“ 1бр. км. Мартен 2 560лв.
Всичко за дейност: +2 560лв.
Всичко за функция: +2 560лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -2 560лв.
Всичко за дейност: -2 560лв.
Всичко за функция: -2 560лв.

Всичко разходи местни дейности: 0лв.

Всичко разходи по бюджета +658лв.

ІV. Приема корекцията в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2018 година, както следва:
било става разлика
Дейност 540 „Домове за стари хора“
Численост на персонала – бр. 66 67 +1бр.
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 550 000лв. 569 000лв. +19 000лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 845 000лв. 878 000лв. +33 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)