Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 806

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т 24 ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол , Общинският съвет реши: 1.                 Приема отчета за изпълнение на годишния общински план за работа по приватизация през 2009 г., съгласно Приложение №1.
2.                 Приема годишния общински план за работа по приватизация през 2010 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
      (доц. В. Пенчев)

  Приложение №1  

Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2009 г.

 

Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2009 г. включва: „Изкуство – Д.В.” ЕООД, „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, Кафе-аперитив, подлез „Бачо Киро”, бул. „Скобелев 43, Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к.Чародейка–Г–юг и Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к. „Здравец – изток”, ул. „Липник” 88.

 

През отчетния период не е извършена нито една продажба на обект от Годишния план за приватизация.

Основна причина за неизпълнение на плана за приходите от приватизация е, че не можаха да се осъществят предвижданите продажби на обекти, приети в плана, поради следните причини:

 

·         „Изкуство-Д.В.” ЕООД

–               С Решение №252/17.07.2008 г.на Общински съвет-Русе е обявена продажба чрез публичен търг на 100% от дяловете в капитала на „Изкуство-Д.В.” ЕООД с начална тръжна цена 3 717 000 лв. Сложният вещно-правен режим на активите на дружеството, както и намесата на частен съдебен изпълнител в продажбата на магазин, включен в активите на дружеството повлияха негативно на намеренията на потенциални клиенти и нямаше желаещи за участие в търга.

–               Поради извършената предварителна подготовка за приватизация на дружеството то е включено в Годишната програма за приватизация на 2009 г.

През 2009 г. КПСК не е внасяла предложения за приватизация на „Изкуство-Д.В.” ЕООД .

 

·         „Хляб и хлебни изделия” ЕООД

–          КПСК обстойно разглежда финансово – икономическото състояние на дружеството преди да вземе решение за бъдеща му приватизация и внася предложение за изваждане от капитала на дружеството на търговски обекти, по което е взето Решение №333/16.10.2008 г.на Общинския съвет-Русе. С Решение №334/16.10.2008 г. е открита процедура за приватизация на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД.

–            КПСК през 2009 г. приема направения анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружеството.

Комисията отлага вземането на решение за приватизация, тъй като моментът не е подходящ за продажба на земя.

През 2009 г . КПСК не e внасяла предложения за приватизация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД.

 

·         Кафе-аперитив, подлез „Бачо Киро”, бул.Скобелев 43

Обектът е включван в програмите за приватизация през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

Незаявеният интерес към закупуването му е причина да не е обявяван търг за продажба през 2009 г.

 

·         Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к.Чародейка – Г – юг, ул. „Тодор Икономов”, АОС №5520/31.07.2008 г.

Обектът е включван в програмите за приватизация 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

–          2008 г. е направено предложение до Общински съвет Русе с Вх. № 1018/28.10.2008 г. за приватизация на обекта с начална тръжна цена 1 445 000 лв. Общинският съвет не приема предложението, поради това, че актът за собственост на имота не е вписан в Службата по вписвания.

–          2009 г. – в предвид настъпили промени на пазара на имоти, КПСК внася ново предложение до Общинския съвет с намалена тръжна цена на имота – 1 076 000 лв. Общинският съвет не взема решение по направеното предложение.

Във връзка с промяна площта на поземления имот от 1561 кв.м. на 1630 кв.м. (нова скица №9529/23.09.2009 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе) и направена нова актуализирана приватизационна оценка от оценител е направено предложение до Общински съвет – Русе за приватизация чрез търг с начална тръжна цена 1 095 000 лв.

 С Решение №712/12.11.2009 г. на Общинския съвет се отхвърля направеното предложение.

 

·         Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к. „Здравец – изток”, ул. „Липник” 88, АОС №5555 от 23.10.2008 г.

–          С Решение № 402/18.12.2008 г. на Общински съвет Русе е открита процедура за приватизация на обекта.

–          С Решение №552/14.05.2009 г.е обявен търг за продажба на имота с начална тръжна цена 1 593 000 лв. За обявените две дати за провеждане на търг няма закупена тръжна документация и респективно няма проведени търгове.

–          С Решение №663/10.09.2009 г.е обявен нов търг за продажба на имота с начална тръжна цена 1 274 400 лв. За обявените две дати за провеждане на търг няма закупена тръжна документация и респективно няма проведени търгове.

Магазинът за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к. „Здравец – изток”, ул. „Липник” 88, гр. Русе към днешна дата не е продаден.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2    

ОТЧЕТ
СМЕТКА ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2009 Г. СЪГЛАСНО ЕДИННАТА
БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

 

                НАИМЕНОВАНИЕ                                                               ПЛАН 2009              ОТЧЕТ 2009

1. ПРИХОДИ                                                                                            715989                       445372,5

1.1. НАЧАЛНО САЛДО                                                                          444549                      444547,98

1.2. ПР/Д ОТ ПРОД. НА УСЛ.

       ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ                                                                    1440                                 20

1.3. ПР/ДИ ОТ ЛИХВИ ПО БАНКОВИ С/КИ                                                                               804,52

1.4. ПР/ДИ ОТ ДЕПОЗИТИ           

1.5. ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР-ПРИВАТИЗАЦИЯ                           270000

1.6. ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

РАЗХОДИ ОБЩО                                                                                   157040                            71221,72

2. РАЗХОДИ ОТ 101-1015                                                                      80940                             51230,12

2.1. РАБОТНА ЗАПЛАТА ПО ТРУДОВИ

       ПРАВООТНОШЕНИЯ                                                                        25920                             16800

2.2. РАБОТНА ЗАПЛАТА ПО СЛУЖЕБНИ

       ПРАВООТНОШЕНИЯ                                                                        11520                             11520

2.3. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ

       ПРАВООТНОШЕНИЯ                                                                        30000                             16164

2.4. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБ-Л

       ЗА ДОО                                                                                                     8000                               4725,44

2.5. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ                                        2500                                 1889,64

2.6. ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖ..

       ОСИГУРЯВАНЕ                                                                                     500                                      131,04

2.7. МАТЕРИАЛИ                                                                                         2500       

2.8. ВЪНШНИ УСЛУГИ                                                                         68500                             14428,5

2.8.1. Правни анализи-хонорари                                                           10000                                 300

2.8.2. Приватизационни оценки, меморандуми                                15000                                9600

2.8.3. Правна помощ                                                                                   10000                              1500

2.8.4. Обяви                                                                                                    12000                                190

2.8.5. Други /абонамент, литература/                                                    1500

2.9. ДР. РАЗХОДИ /семинари, нотар. такси,

       командировки/                                                                                       20000                                2838,5

2.10. ЛИХВИ ПО ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ

ОБЩО                                                                                                              7600                                5563,1

2.11. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР                                                                2000

2.12. МНОГОФУНКЦ. КОПИРНА МАШИНА

         КСЕРОКС 6180                                                                                     3900                                3880,7

2.13. МРЕЖОВИ ПРИНТЕР                                                                         1700                                1682,4

НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМ РЕЗЕРВ                                                           558949                     

ОСТАТЪК В КРАЯ                                                                                                                          374150,78                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

План – сметка за попълване на общинския фонд за покриване

разходите за приватизация и следприватизационен контрол в

          Община Русе през 2010 год.

 

         СРЕДСТВА                                    ПО ЕБК              ПЛАН

                                                                                              1. ПРИХОДИ                                                                      627531

1.1. Начално салдо                                  95-01                            374151

1.2. Продажба на тръжни документи     24-04                               1440

1.3. Приватизация                                   63-01                            251940

  2. РАЗХОДИ                                                                       151440

2.1. Заплати по труд. правоотношения 01-01                            25920

2.2. Заплати по служ. правоотношения 01-02                            11520

2.3. Възнагр. по извънтруд. правоотн. 02-02                            30000

2.4. Осигурит.вноски от работод. за ДОО05-51                          8000

2.5. Здравноосигурителни вноски          05-60                             2500

2.6. Вноски за доп.задълж.осигуряване 05-80                                500

2.7. Материали                                        10-15                               2500

2.8. Външни услуги,в т.ч.:                       10-20                            68500

2.8.1. Правни анализи                                                         10000

2.8.2. Приватизационни оценки,          меморандуми                                                              15000

2.8.3. Правна помощ                                                           10000

2.8.4 Обяви                                                                          12000

2.8.5. Други /абонамент, литература/                                  1500

2.9.   Други разходи /семин., нотар. такси,         команд./                                                                       20000 ОБЩО:                                                     5200                     20002.10. Преносим компютър                     52-01                             2000 

НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМ РЕЗЕРВ               97-00                          476091

  Приложение №4

Годишен план за приватизация на Община Русе през 2010 г.

1.     Търговски дружества: – „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – 100% дялове.