Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 807 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 38, ал. 2 и ал.4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, заявление вх. №ОИ-05-7/28.10.2021 г.  и Протокол №23/05.11.2021г. на КОС, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на  „Лятна кухня и навес“, със застроена площ от 43 кв.м., към съществуваща масивна, едноетажна жилищна сграда, съобразно визата за проектиране, издадена на 27.09.2021г. от Главния архитект на Община Русе построена в поземлен имот №501.514 по кадастралния план на с. Бъзън, ЕКАТТЕ: 07231, Община Русе, Област Русе а по регулационния план на селото представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 514, в кв. 51, с площ от 780 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС № 6264/13.07.2010 г., вписан под №161, том 19, дв.вх.№8567, н.д.4079, вх. рег.№8859/22.07.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на Румянка Пеева Станева – Недева, срещу заплащане на цена в размер на 343.70 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

30% от постъпленията от учреденото право на пристрояване да се използват за дейностите, визирани в чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)