Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 807 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №5 за предучилищното образование и §3 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе, приета с Решение №342, по Протокол №13/19.09.2016 г., Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе, както следва:

§1. В заглавието на наредбата след думите „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ се добавя „И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩА“.
§2. В чл. 1 след „детски градини“ се добавя „и училища“.
§3. В чл. 3, ал. 2 текстът „съгласно утвърдения правилник за дейността на съответното учебно заведение“ се заменя с „по условията и реда на настоящата наредба“.
§4. В чл. 7 след „детски градини“ се добавя текста „и подготвителните групи в училищата“.
§5. В наименованието на Раздел I от Глава Втора след текста „детски градини“ се добавя текста „и подготвителните групи в училищата“.
§6. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след „детска градина“ се добавя „и училище с подготвителна група“.
2. В ал. 3 след „детска градина“ се добавя „и училище с подготвителна група“.
3. В ал. 4 след „детска градина“ се добавя „и училище с подготвителна група“.
§7. В наименованието на Раздел II от Глава Втора след „детските градини“ се добавя „и подготвителните групи в училищата“.
§8. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. След „детските заведения“ се добавя „и подготвителните групи в училищата“.
2. В Критерий К4 след думата „една“ се добавя „/едно“, а след „детски градини“ се добавя „/училища“.
3. Пояснението към критерий К4 се изменя както следва „Системата/директорът на училището или оторизиран служител, извършва проверка и при наличие на брат и/или сестра, посещаващи някое от посочените в заявлението детско заведение или училище за него детето ползва предимство по този критерий“.
4. В Критерий К12 след „детската градина“ се добавя „или училището“ и след „която“ се добавя „/което“.
§9. В чл. 11, ал. 2 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§10. В чл. 12 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§11. В наименованието на Раздел I от Глава Трета след „детските градини“ се добавя „и подготвителните групи в училищата“.
§12. В чл. 13 след „детски градини“ се добавя „и подготвителните групи в училищата“.
§13. В чл. 14, т. 2 в изречение второ и четвърто след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§14. В чл. 15 се добавя нова ал. 3 със следното съдържание „Всяко дете има право на един активен входящ номер за участие в класиране за прием в подготвителна група в училище, получен по един от двата начина по чл. 14 от тази наредба, които са равностойни. За прием в подготвителна група в училище могат да се подават заявления при навършени 5 години в годината на приема“.
§15. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т.2 текстът „към началото на учебната година“ се заменя с „в годината на приема“.
2. В ал.1 се добавя точка трета със следното съдържание: „за подготвителна група в училище – навършени 5 години /60 месеца/ в годината на приема“.
3. В ал. 2, т. 2 след „детска градина“ се добавя „и подготвителна група в училище“.
§16. В чл. 18, т. 2 след „детска градина“ се добавя „и подготвителна група в училище“.
§17. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Детските“ се заменя с „Учебните“.
2. В ал. 2 след „детски градини“ се добавя „, а за подготвителна група в училище – минимум 2 (две) училища“.
§18. В чл. 23, ал. 1 след „детска градина“ се добавя „или училището“.
§19. В изречение първо на чл. 27 след „детска градина“ се добавя „или училището“ и думата „с“ се заменя със „се“, а в изречение трето думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§20. В изречение първо на чл. 29 след „детска градина“ се добавя „или училище с подготвителна група“, а в изречение второ след „детска градина“ се добавя „или училище“ и думата „детското“ се заменя с думата „учебното“
§21. В чл. 30 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§22. В чл. 33 думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§23. В чл. 34, т. 1 след думата „минимална“ се добавя думата „възраст“.
§24. В чл. 40 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§25. В чл. 42 думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§26. В чл. 43 думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§27. В чл. 44, ал. 1 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§28. В чл. 45 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§29. В чл. 48 след„първа възрастова група“ се добавя „и в подготвителна група в училище“.
§30. В чл. 49 след „детска градина“ се добавя „или училище“.
§31. В чл. 50 се правят следите изменения и допълнения:
1. Текстът „една детска градина в друга“ се заменя с текста „едно учебно заведение в друго“.
2. В т. 2 думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§32. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1;
2. Добавя ал. 2 със следното съдържание „Отписването на децата от подготвителна група в училище става в случаите на т. 1 и т. 2 от предходната алинея“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)