Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 808 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да се промени предназначението на имот – публична общинска собственост, представляващ:  поземлен имот с идентификатор 63427.2.3251 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със заповед №РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, площ от 3785 кв.м., бивше ОУ„Пейо Яворов“, предмет на АПОС №7075/07.10.2013г., с административен адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. “Братя Миладинови“ №37, в „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“.
  2. Дава съгласие да се промени предназначението на построените в поземлен имот с идентификатор 63427.2.3251 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, сгради – публична общинска собственост, а именно:

2.1. Сграда с идентификатор 63427.2.3251.1, със застроена площ от 585 кв.м., брой етажи 4, като предназначението да стане от „Сграда за образование“ в „Сграда със смесено предназначение“;

       2.2.  Сграда с идентификатор 63427.2.3251.2, със застроена площ от 241 кв.м., брой етажи 1, като предназначението да стане от „Сграда за образование“ в „Сграда със смесено предназначение“;

2.3.Сграда с идентификатор 63427.2.3251.3, със застроена площ от 143 кв.м., брой етажи 1, като предназначението да стане от „Сграда за образование“ в „Сграда със смесено предназначение“;

2.4. Сграда с идентификатор 63427.2.3251.5, със застроена площ от 48 кв.м., брой етажи 1, като предназначението да стане от „Друг вид сграда за обитаване“ в „Сграда със смесено предназначение“;

2.5. Сграда с идентификатор 63427.2.3251.6, със застроена площ от 17 кв.м., брой етажи 1, като предназначението да стане от „Друг вид сграда за обитаване“ в „Сграда със смесено предназначение“;

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)