Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 808

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3,4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.20.Б., ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособена част от сградата на Обединено детско заведение “Райна Княгиня” – град Мартен, ул. „България” №69, намираща се на първи етаж, източното крило, като салон за спортна дейност с площ 160,00 кв.м., от които 50,00 кв.м. спомагателни помещения – гардеробна, тоалетни, умивални и начална месечна наемна цена 68,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20.Б., ал.6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет .
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І. след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповед на лицето спечелило конкурса и упълномощи директора на детското заведение да сключи договор за наем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)