Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 809 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1; чл. 36, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

            1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе, от една страна и Сезгин Айриев Айрединов, от друга страна, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 372/ 654 кв.м. идеални части от поземлен имот №501.175 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, а по регулационния план представлява УПИ VI, в кв. 18, находящ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Троян“ №1, с начин за трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), трайно предназначение: Урбанизирана територия. За частта от имота е съставен Акт №10291/08.10.2021 г. за поправка на АЧОС №10149/02.06.2021 г., вписан под №49, том 35, вх. рег. №12287/14.10.2021 г. в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенция по вписванията, от другия съсобственик Сезгин Айриев Айрединов, срещу заплащане на цена в размер на 2 271,00 лева (две хиляди двеста седемдесет и един лева), без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на Сезгин Айриев Айрединов.

            30% от приходите от реализираната продажба да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)