Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 809 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Антон Атанасов Данаилов като член и председател на Постоянната комисия по Младежта и спорта.
2. Избира Пенчо Пламенов Милков за член и председател на Постоянната комисия по Младежта и спорта.
3. Освобождава Пенчо Пламенов Милков като член на Постоянната комисия по Териториално и селищно устройство.
4. Избира Антон Атанасов Данаилов като член на Постоянната комисия по Териториално и селищно устройство.
5. Освобождава Пламен Емилов Кожухаров като член на Постоянната комисия по Младежта и спорта.
6. Избира Пламен Емилов Кожухаров за член на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси.
7. Освобождава Диана Стефанова Калинова като член на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси.
8. Избира Диана Стефанова Калинова за член на Постоянната комисия по Младежта и спорта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)