Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 809 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 187, ал. 2 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
Параграф единствен. В чл. 59, ал.1, т. 39. Цените на билети за Историческия музей се изменят както следва:
1. Цената по б. “а“ се изменя от “1,00 лв. бр.“ на “2.00 лв.бр.“ и от текста отпада думата «войници»;
2. Цената по б. “б“ се изменя от “3,00 лв. бр.“ на “4.00 лв.бр.“;
3. Цената по б. “в“ се изменя от “4,00 лв. бр.“ на “5.00 лв.бр.“;
4. Цената по б. “е“ се изменя от “4,00 лв. бр.“ на “10.00 лв.бр.“;
5. Цената по б. “ж“ се изменя от “10,00 лв. бр.“ на “20.00 лв.бр.“;
6. Цената по б. “и“ се изменя от “1,00 лв. бр.“ на “2.00 лв.бр.“;
7. Цената по б. “н“ се изменя от “5,00 лв. бр.“ на “10.00 лв.бр.“;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)