Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 809

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и т.7, ал.5 и ал.6, т.6.1.; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ”Васил Априлов”, гр. Русе, бул. „Липник” №78, за срок от пет години, както следва:
1. Книжарница с площ от 16,00кв.м., обособена, като самостоятелно помещение от фоайето на крило – Б, етаж първи и начална месечна наемна цена 37,00лв. без ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.5; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
2. Стоматологичен кабинет с площ от 28,00кв.м., самостоятелно помещение в крило – Б, етаж първи и начална месечна наемна цена 56,00лв. без ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.7, ал.5; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за обектите по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директора на ОУ”Васил Априлов” да сключи договори за наем за срок от пет години.