Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 81 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 81
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №1/20.12.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи към гаражна група, ситуирана в УПИ VІ – за жил.строителство в кв.827, ЖК „Дружба – 1”, югоизточно от жил.бл.21, ул.Казанлък по плана на гр.Русе, както следва:
Гараж №18 с размери 3.25/6.05 м. и разгъната застроена площ 19,66 кв.м., при начална тръжна цена от 1 188,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
Гараж №26 с размери 3.25/6.05 м. и разгъната застроена площ 19,66 кв.м., при начална тръжна цена от 1 188,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповеди, с които да се определи спечелилите участници, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договори за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)