Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 81 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 6, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани ядки, в гр. Русе, северозападния ъгъл на кръстовището на ул. „Александровска“ и ул. „Отец Паисий“, с площ от 1,44 кв. м. елемент на одобрената от Общински съвет-Русе с Решение № 1179, прието с Протокол №42 от 16.10.2014 г. обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от Закона за устройство на територията, за територията на зона „А“ по ул. „Александровска“ – от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“ и начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 лв. (двадесет и осем лева).
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания, цигари и пакетирани ядки, в гр. Русе, южната част на площад „Хан Кубрат“, с площ от 1,44 кв. м. елемент на одобрената от Общински съвет-Русе с Решение № 1179, прието с Протокол №42 от 16.10.2014 г. обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от Закона за устройство на територията, за територията на зона „А“ по ул. „Александровска“ – от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“ и начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 лв. (двадесет и осем лева).
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на закуски, пакетирани захарни изделия и безалкохолни напитки, в гр. Русе, ул. „Проф. Д. Баларев“ , с площ от 9,00 кв. м. – т. 2487 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 89,00 лв. (осемдесет и девет лева).
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за промишлени стоки, в гр. Русе, ул. “Шипка”, до ж. п. прелеза, с площ от 16,00 кв. м. – т. 245 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 200,00 лв. (двеста лева).
5. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за ключарски услуги, в гр. Русе, ул. “Шипка”, до ж. п. прелеза, с площ от 13,20 кв. м. – т. 388 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 лв. (седемдесет и два лева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)