Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 81 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, при съответно приложение чл. 30, ал. 3 и чл. 40, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, общинският съвет реши:

1.  Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 36 кв.м  от поземлен имот с идентификатор 63427.80.62 по КККР на град Русе – публична общинска собственост на Община Русе, с проектен идентификатор 63427.80.110, от земеделска земя в урбанизирана територия, върху която част (имот с проектен идентификатор 63427.80.110) да бъде определено трасе за транспортен достъп  между път от републиканската пътна мрежа II- 21 Русе – Силистра и ПИ с идентификатор 63427.80.106, собственост на „Диоген Строй“ ЕООД, ЕИК 205272390.

Промяната на предназначението на ПИ с проектен идентификатор 63427.80.110, съобразно настоящото решение и изграждането на пътната връзка върху посочения имот между републиканския път и ПИ 63427.80.106 да се извърши от и за сметка на „Диоген Строй“ ЕООД, ЕИК 205272390, безвъзмездно в полза на Община Русе.

2. Определя  срок на валидност на предварителното съгласие – до 5 години от влизане в сила на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)