Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 81

РЕШЕНИЕ № 81
Прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал. 1 от ЗОБ,Общински съвет Русе реши:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007г. както следва:
1.1.По прихода 90166322 лв., съгласно Приложение № 3.
2.1.По разхода 74977274 лв., съгласно Приложение № 3.
3.1.Преходен остатък 15189048 лв., съгласно Приложение № 3
2. Приема отчета за капиталовите разходи съгласно Приложение № 5
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки, съгласно Приложения №№ 3, 6 ,7 и 8
4. Приема отчета на общинските предприятия, съгласно Приложения № 9,10,11,12, 13 и 14.
5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 15.