Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 810 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

Дава принципно съгласие за изготвяне и одобряване на инвестиционни проекти за застрояване на двата съсобствени имота, представляващи:

           1. Поземлен имот с идентификатор 63427.2.773 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Батак“ №4, целият с площ от 490 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м)., представляващ УПИ VII-773 в кв. 78 по регулационния план на град Русе.

           2. Поземлен имот с идентификатор 63427.2.774 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Никола Палаузов“ №9, целият с площ от 384 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (от 10 м), представляващ УПИ VI-773,774 в кв. 78 по регулационния план на град Русе,

            съобразно които да бъде учредено взаимно право на строеж, съгласно чл. 183 от ЗУТ между съсобствениците в имотите, като Община Русе следва да придобие:

            –  детска площадка за игра на открито с приблизителна площ около 200 кв.м., съгласно нормативните изисквания;

            – в една от новопостроените сгради помещения за детска градина, съгласно Наредба №РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено-обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, с приблизителна площ около 220 кв.м. във вид и степен на завършеност:

             – санитарни помещения – фаянс и теракот – първо качество;

             – помещения за занималня и почивка – ламинат;

             – стени боя по избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)