Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 810 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, Общинският съвет реши:

Съгласува Стратегически план за периода 2014г. – 2016г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)