Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 810 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/17.12.2003 г. (посл. изм. с ПМС №46/08.03.2017 г.), Общински съвет – Русе реши:

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2018 г., съгласно Приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)