Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 810

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 104/17.06.2009г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/2/13.01.2010г, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за надстрояване на съществуващ гараж № 10 от гаражна група Г-1, за изграждане на магазин за хранителни стоки със застроена площ 29,70 кв.м. в гр.Русе, ж.к.”Чародейка-Г-север”, намиращ се северно от ж.б.№ 302, попадащ върху УПИ VІ-970”А”, кв.596, предмет на АОС № 4651/06.06.2006г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.71, на ШУКРИ МЕХМЕДОВ ХАШИМОВ, на стойност 4321 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Шукри Мехмедов Хашимов.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за надстрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)