Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 811 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.34, ал.1, т.2 и чл.34, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Уведомление вх. №94П-7200-2/29.11.2021 г. и извлечение от Протокол №24/06.12.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Пламен Петров Цонев, чрез изкупуване частта на Община Русе, представляваща ½ ид. част от едноетажна, масивна жилищна сграда, състояща се от две стаи, коридор и бечови помещения, цялата с площ от 52 кв.м. и ½ ид. част от едноетажна, масивна лятна кухня, цялата с площ от 22 кв.м., построени в общински урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-1324 в кв.16 по Застроителния и регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, с адрес гр. Мартен, ул. „Любен Каравелов“ №3, предмет на АЧОС №9120/22.03.2019 г., вписан под №40, том 9, н.д. 1709, ДВР 3361, вх. рег. №3367 от 25.03.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, от Пламен Петров Цонев срещу заплащане на цена в размер на 24 100,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Пламен Петров Цонев.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)