Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 811 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода май 2013 г. – октомври 2013 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение №1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец май 2013 г. до октомври 2013 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от месец май 2013 г. до октомври 2013 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 195 решения, от които 160 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Административни дейности и услуги 7 решения
2. Устройство на територията 19 решения
3. Икономика и управление на собственост а 98 решения
4. Инфраструктура, екология и транспорт 2 решения
5. Финансово стопански 18 решения
6. Хуманитарни дейности 9 решения
7. Европейско развитие 7 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 160 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 127 решения – 79,38 %, частично изпълнени 13 решения – 8,13 %, в процес на изпълнение 19 решения – 11,88 %, неизпълнени 1 решение – 0. 63%.
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.