Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 811 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 59, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 5, ал. 3 „(Приложение 1)“ се заменя с текста „с Решение на комисията по чл. 18 от настоящата наредба“
§ 2. Приложение 1 се отменя.
§ 3. Създава се § 6 към ПЗР със следното съдържание: „Финансовото подпомагане за 2018 год. се осъществява при спазване на правилата за държавните помощи по Закона за държавните помощи /обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г./“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)