Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 811

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 104/17.06.2009г. на Комисията по общинска собственост, одобрен инвестиционен проект и искане вх.№ ОС07/3/15.01.2010г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване към съществуващи търговски обекти – заведение за обществено хранене и магазин по ул.”Воден”, ж.к.”Възраждане-юг”, в ниската част на ж.б.”Люба Ивошевич” в гр.Русе, попадащ върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.251, за изнасяне витрини напред в северозападна и югозападна посоки с обща застр.площ 85,78 кв.м., на ЙОРДАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ, на стойност 20 998 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Йордан Тодоров Георгиев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)