Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 812 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 80460.315.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе, с площ 6 357 кв.м., намиращ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, местност „Среден баир“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 3, при граници и съседни имоти: 80460.138.76, 80460.315.1, 80460.269.348, 80460.315.3, 80460.315.340. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9224/25.06.2019 г., вписан под №73, том 22, н. д. 4504, дв.вх. 8544, вх. №8736 от 09.07.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 4 389,00 лева (четири хиляди триста осемдесет и девет лева), без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            30% от приходите от реализираната продажба да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)