Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 812

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 109/05.02.2010г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОС07/1/07.01.2010г., Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на балкон със застроена площ 7,35 кв.м. към апартамент ”М”, етаж ІІ, вход „Г”, в жилищен блок № 39, ж.к.”Здравец”, ул.”Захари Стоянов” № 4 в гр.Русе, на Огнян Венелинов Ташев на стойност 735 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Огнян Венелинов Ташев.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)