Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 813 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал.1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-04-3/30.09.2021г. и извлечение от Протокол №24/06.12.2021г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Пенка Иванова Габровска, Иванка Иванова Калчева и Костадина Илиева Габровска, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 850/1057 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 1106, кв. 102, целият с площ от 1057 кв.м.,  находящ се в с. Червена вода, Община Русе, с адрес: ул.“Ангел Кънчев“, предмет на АЧОС №3828/07.02.2002г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под Акт №198, том 35, н.д. 7382, вх. Рег.№12549/20.10.2021г., от Пенка Иванова Габровска, Иванка Иванова Калчева и Костадина Илиева Габровска, срещу заплащане на цена в размер 21 839.00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Пенка Иванова Габровска, Иванка Иванова Калчева и Костадина Илиева Габровска.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейностите, визирани в чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)