Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 813 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания
2. Дава съгласие да се разкрие Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им, предоставяне на иновативни услуги, за подкрепа на лица с увреждания в това число:
А/Почасови и мобилни услуги
Б/Дневна грижа
В/Заместваща грижа с 24 и подкрепящите услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността
3. Дава съгласие Центъра за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им да бъде разкрит в сграда с идентификатор 63427.4.609.1 – помещения на първия етаж и сутерен, в югоизточното крило на бившия ДМСГД, предмета на Акт № 6861 за публична общинска собственост от 04.01.2013 г. с административен адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20.
4. Дава съгласие за партньор на Община Русе по проекта, да бъде определената след конкурс и заповед, Фондация с обществено полезна дейност „Трета възраст“;
5. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на подкрепящите услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след приключване на проекта.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Русе, чрез Общински съвет – Русе в 14 – дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)