Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 813

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, предл. второ и чл.37, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.67 ЗУТ и чл.38, ал.1 от Наредба № 1 за общинска собственост на Общинския съвет – Русе, протокол № 109/05.02.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на 266 кв.м за срок от една година, за изграждане на водоснабдителна мрежа в с. Басарбово, по ул. Г. С. Раковски” и от ОК 124 до ОК 1/186/ с дължина 222,37 м на „Глобал стракчърс” ООД.
Дължимите данъци и такси се определят след решение на ОбС – Русе и са за сметка на „Глобал стракчърс” ООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на строеж с „Глобал стракчърс” ООД за срок от една година за изграждане на водоснабдителна мрежа в с. Басарбово, по ул. Г. С. Раковски” и от ОК 124 до ОК 1/186/ с дължина 222,37 м.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)