Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 814 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№94Й-3453-1/05.10.2021 г. и извлечение от Протокол №23/05.11.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-1161 в кв. 76 по Регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, с площ от 752 кв.м., отреден за жилищно застрояване, а съгласно Кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, одобрен със Заповед №128/23.04.1986 г. на ИК на ОбНС – Русе, представляващ поземлен имот №0.1161, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес гр. Мартен, ул. „Хан Омуртаг“ №3, предмет на АЧОС №1735/14.11.1997 г., вписан под №112, том 34, Н.Д. 7078, ДВР 11905, вх.рег. №12076 от 11.10.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе и Акт №10296/25.10.2021 г. за поправка на АЧОС №1735/14.11.1997 г., вписан под №36, том 37, Н.Д. 7640, ДВР 12816, вх.рег. №12995 от 28.10.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 28 225,00 лв., без дължими данъци и такси. Последните се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилият участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)