Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 814 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.3, т.1 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Отменя, считано от 1.01.2014 г, Решение № 47/19.01.2012 г. на Общински съвет -Русе, с което са приети Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
2. Отменя, считано от 1.01.2014 г, Решение № 10/17.11.2011 г. на Общински съвет -Русе, с което е определен за разпоредител със средствата на общинския инвестиционен фонд Даниела Антонова Шилкова – Зам.кмет на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)