Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 814

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, предл. второ и чл.37, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.67 ЗУТ и чл.38, ал.1 от Наредба № 1 за общинска собственост на Общинския съвет – Русе, протокол № 109/05.02.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж върху 77 кв.м за срок от една година за изграждане на водоснабдителна мрежа в град Русе, ул. „Ропотамо” за захранване на УПИ ІV – 1226 и УПИ V – 1227, кв.695 по плана на град Русе, която започва от Т.1 и завършва в Т. Б. на Светослав Дачев и Симеон Симеонов.
Дължимите данъци и такси се определят след решение на ОбС – Русе и са за сметка на Светослав Дачев и Симеон Симеонов.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на строеж със Светослав Дачев и Симеон Симеонов за срок от една година за изграждане на водоснабдителна мрежа в град Русе, по ул. „Ропотамо”, която започва от Т.1 до Т. Б.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)