Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 815 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 18/29.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 63427.15.123, находящ се в местност „Христо Македонски”, землище на град Русе, с площ от 1974 кв.м, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, предмет на АЧОС № 7027 от 30.07.2013 г., вписан под №193, том 28, н.д.5586, дв.вх.№ 11436, вх. № 11656 от 09.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 3800,00 лева, без ДДС, данъци и такси;
1.2 Поземлен имот с идентификатор 63427.164.323, находящ се в местност „Божанова ливада”, землище на град Русе, с площ от 352 кв.м, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, предмет на АЧОС № 6759 от 21.09.2012 г., вписан под №194, том 28, н.д.5587, Д.В.Р.№ 11438, вх. № 11657 от 09.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 320,00 лева, без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти-частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.15.390, находящ се в местност „Христо Македонски”, землище на град Русе, с площ от 2737 кв.м, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, предмет на АЧОС № 7025 от 30.07.2013 г., вписан под № 91, том 28, н.д.5483, дв.вх.№ 11267, вх. № 11487 от 06.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 4500,00 лева, без ДДС, данъци и такси;
2. 2 Поземлен имот с идентификатор 63427.15.491, находящ се в местност „Христо Македонски”, землище на град Русе, с площ от 1594 кв.м, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, предмет на АЧОС № 7026 от 30.07.2013 г., вписан под № 87, том 28, н.д.5480, дв.вх.№ 11262, вх. № 11488 от 06.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 3000,00 лева, без ДДС, данъци и такси;
2. 3. Поземлен имот с идентификатор 63427.15.123, находящ се в местност „Христо Македонски”, землище на град Русе, с площ от 1974 кв.м, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, предмет на АЧОС № 7027 от 30.07.2013 г., вписан под №193, том 28, н.д.5586, дв.вх.№ 11436, вх. № 11656 от 09.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 3800,00 лева, без ДДС, данъци и такси;
2. 4. Поземлен имот с идентификатор 63427.164.323, находящ се в местност „Божанова ливада”, землище на град Русе, с площ от 352 кв.м, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, предмет на АЧОС № 6759 от 21.09.2012 г., вписан под №194, том 28, н.д.5587, Д.В.Р.№ 11438, вх. № 11657 от 09.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 320,00 лева, без ДДС, данъци и такси..
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)