Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 815 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-9 от 19.02.2018 г., от Васил Колев Василев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.150.751 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“. С ПУП – ПЗ се предвижда промяна предназначението на замята на целия имот с площ 1 101,00 кв. м., като се определи „Вилна зона“ (Ов), каквото е отреждането по Общия градоустройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имота. С ПЗ се предвижда да се запази съществуващата сграда със застроена площ 18,00 кв.м. като елемент на плана и ново застрояване с ограничителни линии, свободно разположено при следните отстояния: на по 4,00 м. от страничните имотни граници, на 1,00 м. от обслужващия път, на 6,00 м. от дъно имоти и при спазване на нормите на чл. 29, ал. 1 от Наредба №7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.150.751 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)