Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 815

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.31 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 109/05.02.2010 г. на Комисията по общинска собственост и заявление № ОС 08/9/03.08.09 г. от Стоян Петков Попов и заявление №9402-92/28.04.2009 г. от Теодора Венелинова Илиева и Мирослав Тодоров Илиев, Общинският съвет, реши:
1. Одобрява оценка от 8 000 (осем хиляди) лв., без ДДС, извършена през декември, 2009 г. за продажбата на земя – частна общинска собственост в град Русе, кв. Средна кула, ул. „Карлово” №4а на Стоян Петков Попов – собственик на законно изградена сграда върху имот с идентификатор 63427.10.363 с площ 476 кв. метра, актуван с АОС №6101/09 г.;
2. Одобрява оценка от 19950 (деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет) лв., без ДДС, извършена през декември, 2009 г. за продажбата на земя – частна общинска собственост в град Русе, кв. Средна кула, ул. „Слав” №24 на Теодора Венелинова Илиева и Мирослав Тодоров Илиев – собственици на законно изградена сграда върху имот с идентификатор 63427.10.914 с площ 1034 кв. м, актуван с АОС №5981/09 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)