Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 816 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Русе за 2021 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА  КОМИСИЯ  ЗА  БОРБА  СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ  НА  МАЛОЛЕТНИТЕ  И  НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ОБЩИНА РУСЕ  ЗА 2021 ГОДИНА

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН).

 Съставът на МКБППМН-Община Русе, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.2 от ЗБППМН се състои от 15 члена. Председател на комисията е заместник  кмет по хуманитарните дейности при Община Русе, а членовете са представители на: общинска администрация, отговарящи за проблемите на образованието, спорт и младежки дейности; обществено здраве, ОД МВР Русе; представител на Д „СП“ – ОЗД, ОС „ИН“ – Русе, Бюро по труда – Русе; представители на НПО –  РКО „Каритас” и  БЧК, юрист, психолог и педагог.

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения.

Съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН е назначен секретар на щат в общинска администрация със статут на държавен служител съгласно изискванията на ПМС 51/2006г.

ІІ.   Дейност на комисията.

1. Реализирани дейности от Вашата комисия:

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г.

В изпълнение на чл. 3, ал. 13, т. 1 и чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ПМС №100/08.06.2018 г., за създаване и функциониране на Механизма със заповед на началника на РУО са определени райони и служебни лица от Община Русе: 5 служители от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 2-ма кметски наместници и 6 кмета на населени места извън гр. Русе.

Координацията между членовете на екипите е добра и се ръководи от експертите от РУО – Русе. Съставен е график за извършване на ежемесечни обходи през първия учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Секретарят на МКБППМН със заповед на кмета на Община – Русе е определен и за актосъставител за установяване на нарушения по чл. 347, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО. Към настоящия момент не са съставяни актове за установяване на административни нарушения и не са издавани наказателни постановления за налагане на наказание за осъществен състав на административно нарушение по чл. 347, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). Продължава извършването на проверки за установяване на нарушения, спрямо подаваните докладни от директори на учебни заведения в Информационната система за развитие на механизма.

За настоящата учебна година са подадени 2 докладни с допуснати отсъствия през месец септември и 1 докладна за месец октомври. Прави впечатление, че през учебните години в част от учебните заведения има периодично повтарящи се отсъствия на едни и същи ученици, като предприетите действия от учебните заведения не дават необходимия резултат. Действията на Община Русе по чл. 347 от ЗПУО също нямат необходимия дисциплиниращ ефект върху родителите на тези ученици и същите започват натрупване на голям брой отсъствия още от началото на учебната година. В тази връзка след края на първият учебен срок системно отсъстващите ученици ще бъдат насочени към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за да могат обществените възпитатели да се включат в дейности по осъществяване на индивидуална работа с децата, натрупали голям брой отсъствиях и в риск от опадане от образователната система.

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

От началото на учебната 2021/2022 година, секретарят на МК е взел участие в 5 проведени обхода, като са извършени 115 посещения на адреси. Общият брой върнати и записани в образователната система деца – 4. Голям дял от подадените иобходени адреси на деца в ИРСМ са със статус „в чужбина“.

1.2. Работа с педагогическото ръководство.

Таблица 1.

Брой срещиБрой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители
911

  Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.

Таблица 2.

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни децаТеми
431. Съвместна работа с деца, застрашени от отпадане от училищната система 2. Съвместна работа с деца,  които системно нарушават училищната дисциплина 3. Училищна интеграция и успеваемост на деца поставени под възпитателен надзор

 Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): През изминалата отчетна година не са осъществявани взаимодействия с Обществените съвети към училищата.

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

През 2020 година екип от психолози от Центъра за социална адаптация и подкрепа (ЦСАП) към МКБППМН разработи проект-програма за група за взаимопомощ за родители на деца с асоциално поведение. Целта бе да се развие родителския капацитет на семействата с деца с противоправно поведение (закононарушители или в риск от извършване на антисоциални прояви) или подрастващи, при които се наблюдават отклонения в социалното им функциониране и психоемоционалното благополучие. Програмата беше насочена към родители на деца с наложени възпитателни мерки от МК, както и насочени от други институции със заявка: конфликтна семейна среда и нисък родителски капацитет.

Основните задачи, които екипът заложи при работа с групата бяха: установяването на разбиране относно ролята на семейството за изграждане на пълноценно детство и юношество; формирането на знания и умения за поддържане на нормално функциониране и общуване в семейството чрез лекции и обсъждания относно ролята на семейството, неговата структура, взаимоотношения на членовете и родителски стилове; разглеждане проблема за семейните конфликти, влиянието на развода и на самотното родителство върху детските аперцепции и поведение; даването на възможност за взаимно споделяне и разрешаване на възможни конфликти в рамката на групата с влиянието на нейния терапевтичен ефект; начертаването на ефективни и алтернативни способи за родителско влияние сред родителите на деца с асоциално поведение.

Поради епидемологичната ситуация около пандемията с COVID-19, пробирането на програмата и сформирането на група от родители, бе отложено за началото на 2021 г.

От февруари месец т.г. успяхме да започнем работа с група от петима родители. Повечето от тях бяха самотни майки (четири от тях), които имаха затруднения в общуването с децата си и невъзможност да налагат ефективен контрол върху техните прояви. Едно от децата бе от пълно семейство, но със слаби умения за осъществяване на добра комуникация с единия родител. Децата (четири момчета и едно момиче) бяха две с мерки по ЗБППМН и две, насочени от основни училища на територията на гр. Русе.

 В групата участваха 4 майки и един баща, като първоначално с тях бяха проведени, индивидуални опознавателни, обучителни – присъствени и онлайн сесии. Всяка сесия е с времетраене по три астрономически часа един път месечно по предварително изработена програма от психолозите и психотерапевтите.

 В рамките на програмата са разработени общо 10 теми за разглеждане Принципите на работа, които бяха възприети от групата са: обучение, взаимопомощ между агентите, затвореност и конфиденциалност. На родители бяха представени следните теми за обучение:

1. Значение на групата за взаимопомощ за изграждане на по-добър психологически климат и подпомагане на хората в нея. Създаване на правила, отговорности и ритъм на работа. Основни заявки на потребителите.

В тази сесия се разясняват груповите правила, очакванията на членовете за резултатите, които ще се гонят в следващите часове. Разглеждат се и се представят по свободно желание основните проблеми на членовете на групата. Има разясняване на проблемите, които най-често се срещат сред подрастващите в детска и младежка възраст.

2. Значение на институциите и социалните услуги в общността, които биха подпомогнали семействата в риск от извършване на асоциални прояви. Споделяне на опит за използването на такива услуги и начертаването на алтернативи пред участниците за всеки случай, как биха взаимодействали на институционално ниво. Семейството и закона. Системи за социализация. Институции за подкрепа.

3. Същност на семейството. Функции на семейството. Жизнен цикъл, еволюция и роли в семейството. Създаване и развитие на семейството – избор на семеен партньор, социални различия между партньорите, любов и секс, конфликти и извънбрачни връзки.

4. Основни кризи в развитието на човека /в частност децата/ и проблемни зони, които могат да окажат негативно влияние върху възпитанието на детето.

5. Родителски роли и стилове и влияние върху психическия комфорт и поведение на децата. Координация на семейството с другите агенти за социализация.

6. Децата, училището и приятелите.

7. Педагогическата власт на родителя – типология на властването и алтернативни подходи. Стратегии в родителските роли.

8. Реконструираното семейство. Приемното и осиновителното семейство- проблеми и алтернативни подходи.

9. Семейството и училището или как да накараме нашето дете да учи и да има интереси?

10. Семейство и приятелската среда на децата.

В процеса на работа до момента бяха използвани дискусии между родителите, арт-терапевтични подходи програмата и коучинг и психодрама по отделни случаи на конфликтни ситуации с децата.

В обобщение на всичко това, можем че като всяко ново начало срещнахме някои трудности при пробирането на програмата. Родителите в началото изпитваха затруднения при свободното обсъждане на своите затруднения, но поради интернет анонимността постепенно се отпуснаха и се постигна добро ниво на доверителни отношения. Така постепенно с времето споделянето бе осъществено, групата работеше по заданията, и бе презентиран лекционен материал. Друг проблем, който срещнахме, бе включването на родителите по едно и също време, което често водеше до смяна на датите.

В крайна сметка можем да отчетем, че резултатите от дейността на групата бяха задоволителни:  у един от родителите не се постигна необходимия ефект поради ниската му мотивация за промяна, особено с прилагането на ефективен контрол върху учебните задължения и приятелската среда на детето си. Останалите трима имаха добри постижения и при тях нямаше по-нататъшни отклонения.

Въпреки това началните теми и работата с групата дадоха обнадеждаващи резултати, като с течение на времето, темите и подходите за работа с родители ще бъдат уточнявани, допълвани и усъвършенствани.

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Таблица 3.

 Брой на участницитеВид дейности (срещи, обучения, консултации)
Родители271. Срещи с родители на ученици, застрашени от отпадане от училищната система; 2. Информационна подкрепа в Консултативния психологически кабинет към Центъра за социална адаптация и подкрепа на деца с наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН; 3. Семейни консултации, предвидени по план-график, определен от психолог към ЦСАП; 4. Съдействие за разрешаване на социални проблеми на семейството. 5. Съдействие за ползване на социална услуга в общността.
Настойници11. Срещи с обществен възпитател; 2. Индивидуални и фамилни консултации; 3. Съдействие за разрешаване на битови проблеми и за ползване на социална услуга в общността.
Попечители11. Срещи с обществен възпитател; 2. Индивидуални и фамилни консултации.

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или попечителство.

Таблица 4.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
211

Забележка: Попълнете на компютър.

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.

Във връзка с опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Русе, основната задача в работата на МК бе координиране на работата на различните държавни и обществени институции в общината с отношение към възпитанието на младите хора. От началото на 2021 г. усилията ни отново бяха насочени към ранна превенция на детското асоциално поведение, анализиране факторите за извършване на криминални деяния и предотвратяването на противообществените прояви сред подрастващото поколение.

При анализиране на данните посочени в годишните доклади на РС и Районна прокуратура – Русе и ОД МВР – Русе, нивото на престъпността сред подрастващите се запазва на ниско ниво, като в повечето случаи те извършват престъпленията в съучастие.

Въпреки намалението на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица, продължават водещ дял да имат престъпленията против собствеността – кражби (19), унищожаване и повреждане на имущество, както и хулиганските прояви.

 2021г.2020г.2019г.2018г.
Хулигански прояви1282516
Повреждане и унищожаване на чуждо имущество11112314

В тази връзка в началото на година на заседание на МК беше взето решение да бъдат включени в програмата за дейността за 2021г. образователни и информационни мероприятия за превенция и ограничаване посегателствата, и деянията на вандализъм на архитектурните паметници и сгради, носещи европейския дух на русенци.

 Предвид усложнената обстановка с разпространението на „Ковид-19“ в страната, както и въведените мерки, и най-вече дистанционната форма на обучение на децата, заложените дейности можеха да бъдат реализирани едва след края на учебната година.

В края на месец юли стартира лятна кампания в две направления:

1. „# ♥ Русе“ – Провеждане на образователни обиколки с деца за опознаване на архитектурното наследство и емблематични сгради от града, с което да се обогатят познанията на децата за историческото минало на Русе и да се повиши мотивацията им за опазването на архитектурното и историческо наследство на града ни. В рамките на тази кампания „# ♥ Русе“ взеха участие деца, ползващи услугите на ЦРДУ към БЧК, КСУДС, ЦОП Каритас и ЦСАП към Местната комисия. В заложените мероприятия бяха обхванати общо 50 деца, разделени на две групи с по 25 деца. Лектори и водачи на групата бяха обществени възпитатели от МК и ИДПС.  Децата посетиха Регионалния исторически музей, античната римска крепост „Сексагинта Приста“ и Екомузея, където от изнесената беседа, се запознаха със заобикалящата ни екосистема, както и със съществуващите животински видове в нея в миналото и сега. От страна на Местната комисия бяха осигурени входните билети за обектите, както и средства за изнесените беседи. По време на мероприятията участниците получиха и бутилки с минерална вода и тениски с логото на кампанията.

2. В рамките на кампанията „Заедно в различието“, съвместно с представители на официално признатите религии на територията на България, бяха организирани посещения на храмовете на различните вероизповедания. Децата посетиха православната църква „Св. Николай“, католическия храм „Св. Павел от кръста“ и джамията „Саид Паша“, където бяха посрещнати от о. Георги, о. Валтер Горра и районния мюфтия Юджел Хайредин. Децата бяха запознати с етичните норми на поведение, закодирани в съответната религиозна догматика, за да могат да бъдат формирани умения за уважение и толерантност във взаимоотношенията между различните етноси. Вниманието им беше акцентирано върху многообразието, разбирателството и любовта между хората, както и придобиване на умения в общуването с приятели, съученици и родители. Различните представители ги запознаха и историята на храмовете, тяхната вътрешна архитектура и символика. Единствено не получихме съдействие от представителите на еврейската религиозна общност, поради това, че на територията на града няма действаща синегога.

За край на кампанията беше организирана разходка с корабчето „Русчук“ по река Дунав.

Таблица 5.

Проведени превантивни програмиБрой на темитеНазвания на темитеБрой участници родителиБрой участници малолетниБрой участници непълнолетни
Образователни21. Архитектурното наследство и историческото минало на града 2. Ролята на семейството за изграждане на пълноценно детство и юношество2         51733
Асоциално поведение1Толерантност във взаимоотношенията между хората от различните вероизповедания21832
Насилие между деца21. Насилие или уважение-моето право на избор 2. Взаимоотношения в класната стая. Реакция и правила 42 
Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене     
Сексуална експлоатация и трафик на хора                                     
Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт     
Здравни     
Културни     
Спортни                             
Радикализъм1     
Общо5597765

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 6.

Проведени анкетни проучвания:Брой на темитеНазвания на темитеБрой участници родителиБрой участници малолетниБрой участници непълнолетни
Образователни     
Асоциално поведение     
Насилие между деца     
Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене     
Сексуална експлоатация и трафик на хора                                     
Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт     
Здравни     
Културни     
Спортни                             
Радикализъм1     
Общо     

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на компютър)

Таблица 7.

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”1
Брой разпространени материали 
Брой на информационните кампании в училищата 
Брой публикации в медиите 
Брой съвместни мероприятия с НПО 

1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН.

1.6.1. Брой деца преминали консултации.

Таблица 8. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани деца за асоциално поведениеМалолетниНепълнолетни
   
Общ брой консултирани деца за насилие между деца143
   
Общ брой консултирани деца за употреба на наркотици 4
   
Общ брой консултирани деца за употреба на алкохол 2
   
Общ брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия  
   
Общ брой консултирани деца за радикализъм  
   

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 9. Семейни консултации.

Общ брой консултирани деца за асоциално поведениеМалолетниНепълнолетни
   
Общ брой консултирани деца за насилие между деца143
   
Общ брой консултирани деца за употреба на наркотици 4
   
Общ брой консултирани деца за употреба на алкохол 2
   
Общ брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия  
   
Общ брой консултирани деца за радикализъм  
   

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.

Таблица 10. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
27522

Забележка: Попълнете на компютър.

Таблица 11. Семейни консултации.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
652045

Забележка: Попълнете на компютър.    

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
   

Забележка: Попълнете на компютър.

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
   

Забележка: Попълнете на компютър.

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните извършители.

Таблица 14.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
   

Забележка: Попълнете на компютър.

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в отчета превантивни програми.

Таблица 15.

Видове (плакати, брошури, флаери, др.)ТиражТеми
   

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 16.

Общ брой деца насочени от МКБППМНМалолетниНепълнолетни
22 

Забележка: Попълнете на компютър.

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): През отчетната година комисията не е правила предложения пред Районнен съд за настаняване на деца в специализирана институция.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са осъществени.

Таблица 17.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
   

Забележка: Попълнете на компютър.

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.

Таблица 18.

 Брой дейностиВидове дейности
СПИ  
ВУИ  
ПД  
Приюти за безнадзорни деца  
Условно осъдени  

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.

Таблица 19.

  Категории неучещи и неработещи непълно-летни  Общ брой  Брой продължили образованието сиБрой на обхванати в обучения и програми за квалификацияБрой на професионално ориентирани и консултирани  Брой на започналите работа
Неучещи и неработещи, напуснали СПИ     
Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ     
Неучещи и неработещи, освободени от ПД     
Условно осъдени11   
Осъдени на пробация     

Забележка: Попълнете на компютър.

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Комисията е информирана от съда за двама условно осъдени непълнолетни за организиране на възпитателната работа през изпитателния срок на отложеното наказание. Единият от тях е поставен под възпитателен надзор, осъществяван в МК – община Русе, а по отношение на втората присъда, лицето не е установено, въпреки регистрацията за постоянен адрес на територията на община Русе.

За осъдените на пробация непълнолетни ни информира Районната служба «Изпълнение на наказанията» Пробационна служба – звено Русе. През 2021г. няма осъдени непълнолетни на «Пробация».

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

 Брой случаи
Информация от съда2
Справки на секретаря на МК  в съда0

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

ІІІ. Възпитателни дела

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2021г. са заведени и образувани общо 49 възпитателни дела по ЗБППМН. През отчетния период са решени общо 47 възпитателни дела, от които: 35 новообразувани през 2020г. и 12 висящи дела от предходната година.

Разгледаните възпитателни дела са по отношение на 65 деца (20 малолетни и 45 непълнолетни), от които:

 • 50 малолетни и непълнолетни лица са извършили само една противообществена проява или престъпление в рамките на календарната 2021 година;
 • спрямо 3 са образувани и разгледани повече от едно за календарната година;
 • 12 деца имат разглеждани дела и през минал период.

  Останали несвършени в края на годината са 14, които ще бъдат разгледани в началото на 2022 година.

Прекратени са общо 6 възпитателни дела, от които 4 дела по чл.13б от ЗБППМН, поради изтичане на законоустановения срок за разглеждане и 2 на друго основание.

Образуваните през 2021 година възпитателни дела са: 

 • по предложение на МВР – 4;
 • от прокуратура – 45.

Наложени са 74 възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, от които:

 • по т.1 – „Предупреждение“  (57);
 • по т.3 – „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на поведението“ (2);
 • по т.4 – „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи“ (3);
 • по т.5 – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ (9);
 • по т. 12 – „Предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок 6 месеца“ (3).

През 2021 г. МКБППМН не правила предложения до РС за настаняване на деца в СПИ и ВУИ.

МКБППМН не среща трудности при образуването и разглеждането на възпитателните дела. Единствено като проблем може да се отбележи ненавременното явяване на дете с родител, което от своя страна води до чести отлагания за разглеждане на възпитателните дела. В тази връзка трябва да се отбележи изключителното съдействие на органите на МВР и най-вече ИДПС и районните инспектори. МКБППМН, съвместно органите на МВР прави всичко възможно лицата да бъдат установени и уведомени в срок за разглеждане на възпитателното дело. Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.6 от ЗБППМН, комисията 13 пъти (10 към Първо РУ и 3 Към Второ РУ на МВР) се обръщала за съдействие към Районните полицейски управления за принудително довеждане на лицата, чието присъствие при разглеждането на възпитателното дело е задължително.

След извършване на проверка от страна на органите на полицията:

 • 5 са доведени и възпитателното дело е приключило с решение;
 • 4 не са установени на посочения адрес;
 • 4 са напуснали страната.

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Съгласно указанията на ЦКБППМН с писмо с изх. № РД-30-И-01 от 08.01.2020г., през отчетния период са изготвени 46 „оценки на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Направените оценки са приложени предимно към малолетни и непълнолетни, поставени под възпитателен надзор по чл.13, ал.1, т.5 и чл. 41 от ЗБППМН.

ІV.  Консултативни кабинети и центрове за социална превенция

1. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Центърът за социална адаптация и подкрепа (ЦСАП) представлява помощен орган, който реализира, както дейностите, свързани с подпомагането на корекционно-възпитателната дейност с децата и семействата с наложени мерки по чл. 13, ал.1 и чл. 15, ал. 2 от ЗБППМН, така и е основното „перо“ при осъществяването на превантивна дейност от комисията. Последната се реализира чрез подпомагането на родителите, които имат затруднения при възпитанието и контрола върху децата, психологическа, социално-педагогическа, правна и педагогическа работа с деца, изпратени от институции и разработва образователни проекти и семинари за деца и специалисти, работещи с малолетни и непълнолетни с противоправно поведение.

За реализацията на тези дейности към ЦСАП функционират два кабинета, които са в помощ при осъществяването на корекционно-възпитателната, психологическата и превантивната подкрепа на децата и семействата на територията на община Русе:

1.         Консултативен кабинет, извършващ психологически услуги за деца, родители и педагози (Психологичен кабинет);

2.         Кабинет по превенция, извършващ консултативна, корекционно-възпитателна и образователна работа с деца от 8 до 18 год. (Приемна на обществения възпитател).

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.) (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

ЦСАП има разработен статут и функционира в съответствие с изискванията на ЦСАП от 2009 г. с преработка от януари 2017 г. С настоящият статут се определя дейността, структурата, организацията на работа на Консултативния психологически кабинет и Приемната на обществения възпитател в Центъра за социална адаптация и подкрепа.

Основни цели на дейността им са: да подпомага дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в изпълнение на задачите по чл.10, ал.1 от ЗБППМН по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни на територията на общината; извършване на корекционно – възпитателна дейност, в изпълнение на чл.41, ал.1 и ал.2 от ЗБППМН; входяща и текуща психодиагностика на риска от девиантно поведение и на смущения в нормалното психологическо функциониране на подрастващите; индивидуална консултативна дейност, в изпълнение на възпитателните мерки по чл.13, ал.1, т.3 и мерките по чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН ; развиване на дейност, свързана с участието в проекти, насочени към  превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните; разширяване на кръга от консултанти с подходяща квалификация, опит и умения за работа с деца и техните семейства.

Информативната функция се реализира чрез индивидуални и групови консултации на родители, педагози и специалисти от други институции, работещи с деца, с основна цел – превенция на противообщественото и девиантно поведение.         Насоките на консултативната дейност са повишаване на мотивацията за обучение и съставяне на жизнен план чрез професионално и образователно консултиране, създаване на адекватни жизнени цели, формиране на умения за социална адаптация и работещи комуникативни модели, намаляване на агресивността, подпомагане на нуклеярното семейство за отглеждане на попадналите в СПИ и ВУИ техни деца и др. Консултирането и информирането бива правно, социално, педагогическо, образователно, професионално и др.

През отчетния период през Консултативния психологически кабинет към Центърът за социална адаптация и подкрепа (ЦСАП)  на МКБППМН – Русе са преминали общо 29 деца, от които 14 момичета и 15 момчета – 3 малолетни момчета, 2 малолетни момичета, 12 девойки и 12 младежи. Разпределението на психологическата работа по звена е следната: 4 случая по чл.13, ал.1, т.3, 3 случая по чл.13, ал.1, т. 5 и 22 доброволни клиента, насочени от училищата на територията на гр. Русе или от родителите. Общият брой консултации е 117, от които 5 психодиагностични и 112 интервенционни. Осъществени са 87 индивидуални консултации с малолетни и непълнолетни и 25 семейни консултации в присъствието на родител или друг член семейството. Основни проблемни точки, заради които подрастващите и техните семейства търсят психологическа помощ в нашия кабинет са: бягства от дома и неблагоприятно влияние на референтни групи, нисък учебен успех и системно допускане на неизвинени отсъствия и проблемно поведение в училище, слаб родителски капацитет или неработещи семейни техники и комуникация, семейни конфликти. Родителите посочват най-често като причина за посещенията си повишената конфликтна семейна среда, свързана с навлизането на подрастващите в пубертета.

В  Приемната на обществения възпитател (ПОВ) насоките на консултативната дейност са повишаване на мотивацията за обучение и съставяне на жизнен план чрез професионално и образователно консултиране, създаване на адекватни жизнени цели, формиране на умения за социална адаптация и работещи комуникативни модели, намаляване на агресивността, подпомагане на семейството за отглеждане на техни деца в конфликт със закона и др. За същия период в ПОВ са преминали общо 23 деца. Осъществени са 63 педагогически и 17 социално-педагогически консултации с деца и родители.

През отчетния период могат да се направят следните изводи в осигуряването на услуги в ЦСАП:

 • Наблюдава се намаляване броя на малолетни и непълнолетни, потърсили педагогическа, социално-педагогическа, информативна или психологическа подкрепа в двата кабинета, разкрити към ЦСАП. Това се обуславя от по-малкия брой възпитателни дела, наличието на адекватни услуги по училищата и на разкрити центрове за социална подкрепа в общността, както и противоепидемичните мерки в страната, които наложиха дистанционно осигуряване на подкрепа по време на периода на социална изолация;
 • Необходимо е развитието на повече превантивни услуги във възрастовата извадка от 14-18 г., тъй като данните доказват наличието на повече правонарушения и отклонения в поведението именно в тази възраст;
 • Работата с деца и семейства от етническите малцинства е трудоемка, изисква повече време и лични ресурси, много често се осъществява на „терен“ и поради различия в ценностната им система и бита. В последните години се наблюдават и някои положителни промени като по-голяма мотивация за включване в училищната система, както и повишено доверие между семействата и институциите, работещи с деца;
 • Дейностите за социално-педагогическа и психологическа подкрепа трябва да бъдат иновирани спрямо новите условия на дистанционна работа, свързани с противоепидемичните мерки в страната.

V. Обществени възпитатели

Таблица 21.

ГодинаПлануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджетРеално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната годинаИзразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН
2021221980 533,14 лв
202222 
Прогноза за 202322 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

В началото на 2021 г. на заседание на МКБППМН бяха утвърдени 16 обществени възпитатели, които заявиха желание да продлжат работата си в МК, въпреки създалата се епидемиологична обстановка в България, свързана с разпространението на COVID–19. През отчетната година бяха приети 3 нови обществени възпитатели.

През 2021 година възпитателите са работили общо с 24 деца, от които: новопоети – 13 (по т. 5 – 9; по чл. 41, ал.2 – 4) и 11 деца, които са поставени под надзор през 2020 г. без да е изтекъл законоустановения срок на наложената възпитателна мярка.

През 2021 г. е надзора е приключил по отношение на 12 деца.

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): Заложеното в програмата за дейността на МКБППМН – Община Русе през 2021 година обучение за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните умения на специалистите, работещи с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, не беше осъществено, поради влошаване на епидемиологична обстановска и желанието на възпитателите за участие в присъствени обучения.

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.

4.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Съгласно приетите на 18.12.17г. и актуализирани на 18.03.2021г. вътрешни правила с решение на МКБППМН, от началото на 2018 година ежемесечно се изготвя оценка на извършената дейност от обществения възпитател за всеки по отделно. За отчетния период са изготвени общо 157 оценки.

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (Изключително изпълнение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2021 година 7 обществени възпитатели са получили „оценка 1“ за работата си в организираните от комисията летни инициативи и програми, освен задълженията им по осъществяване на възпитател надзор по конкретни случаи.

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (Изпълнението надвишава изискванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):.

Всички обществени възпитатели са получавали оценка 2 за изпълнение на пряката си корекционо-възпитателна дейност през годината. Въпреки трудностите всички успяват да се адаптират към новата реалност и да преминават към работа от присъствена в електронна среда за определено време, както и обратното.

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (Изпълнението напълно отговаря на изискванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):.

 Всички обществени възпитатели са получавали оценка 3 за изпълнение на дейността си през годината през отделните месеци, поради количествени показатели и намаляване обема на работата и броя на децата.

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (Изпълнението отговаря не напълно на изискванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма обществени възпитатели получили оценка 4 през годината.

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (Неприемливо изпълнение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма обществени възпитатели получили оценка 5 през годината.

VІ. Контролна дейност на МКБППМН.

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

На територията на община Русе няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и  приюти за безнадзорни деца.      

В Областна дирекция на МВР – Русе, пряко ангажирани в борбата с детската престъпност на територията на общината са четири инспектори ДПС. В община Русе е съсредоточен голяма част от маловръстния контингент, като много малка част е от останалите общини от областта. 

За периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. инспекторите от ДПС при ОДМВР-Русе  са водили на отчет 149 малолетни и непълнолетни лица.  От тях 43 са новопроявени, а 33 са снети от отчет поради поправяне или навършване на пълнолетие.

В края на отчетния период броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет от ДПС, обслужващи община Русе, е 116. От тях 6 са с повече от една противообществена проява.

През ДПС са преминали освен регистрираните до момента, още 136 малолетни и непълнолетни лица.

През периода се е наложило в 11 случая задействането на процедура по осъществяване на полицейска закрила на деца изпаднали в състояние на безнадзор. Общо 28 деца са станали обект на престъпление, като във всички случаи са предприети незабавни мерки.

Служителите на ОДМВР – Русе провеждат различни мероприятия по превенция на детската престъпност. Във връзка с проект на тема „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност”, инспекторите ДПС са работили по предварително изготвен план за изнасяне на лекции по програмата „Работа на полицията в училищата”. През 2021г. от заложените по-голям брой беседи, предвид епидемиологичната обстановка са изнесени общо 109 бр. лекции на различни теми:

 • Видове престъпление. Как да се предпазим от тях. Наказателна отговорност.
 • Побойничество и хулиганство
 • Наркотици, видове, действие и последици. Наказателна отговорност
 • Опасните непознати. Среща с непознат
 • Играйте безопасно. Опасни места.
 • Права и отговорности на свидетелите. Отговорното поведение в обществото
 • „Безопасно поведение в интернет”
 • „Хулиганство и вандализъм” и др.

ИДПС са взели участие в общо 29 съвместни обходи с други институции, от които 23 по график на ДСП-Русе за установяване на скитащи и просещи МНЛ, 6 с представители на МКБППМН, като са провели и 38 самостоятелни обхода, при които са установени 2 малолетни просещи лица, за което писмено е уведомена ДСП- Русе.

Във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за 2021г. от ИДПС е установено местоживеенето на 252 деца, подлежащи на задължително обучение, подадени от РУО, като са извършени посещения на адреси и справки за децата и роднините им в информационните системи на МВР.

През годината инспекторите са работили освен с преминали през ДПС малолетни и непълнолетни лица за различни престъпления и противообществени прояви и с още 244 лица, които са профилактирани в учебните заведения, били са свидетели по преписки или деца по досъдебни производства.

ИДПС пряко съдействат на МКБППМН, като осигуряват лица и родители, които не са се явили за разглеждане на възпитателни дела и налагане на мерки по чл.13 от ЗБППМН. През годината МКБППМН е 13 пъти е търсила съдействие за принудително довеждане на деца и родители.

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2021 г. няма непълнолетни настанени на работа по ЗБППМН.

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

 • С цел опазване сигурността и защита на децата от региона през 2021 г., всеки месец се провеждаха полицейски операции. Извършени са и 63 проверки в районите на учебни заведения. Проведени са общо 99 срещи с ръководствата и охраната им .
 • Във връзка с Постановление на Районна прокуратура – Русе относно извършването на проверка за спазването на забраните по чл. 8, ал. З и ал. 4 от Закона за закрила на детето и чл. 54, т. 1 от Закона за здравето и съответните наредби на Общинския съвет за периода 30.07.2021г. – 10.08.2021г., бяха организирани съвместни проверки с органите на МВР. Обществени възпитатели са участвали в общо 6 проверки през светлата част на денонощието, като са били посетени общо 27 търговски и други развлекателни обекти за продажба на алкохол и цигари. Нямаше установени лица под 18 години, на които са им сервирани алкохолни напитки, както и такива, на които са им продадени тютюневи изделия. Проверките за непридружени лица под 14 години без придружител след 21.00 ч. и за лица на 14 години, но които не са навършили 18 години – след 22.00ч., бяха извършени приоритетно от органите на полицията.

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Съвместно със социални работници от ЦРДУ, ОЗД и ИДПС по предварителен график, през 2021г. са извършени 23 обходи за установяване на скитащи и просещи деца на територията на града. Няма установени  МНЛ.

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН не среща проблеми при осъществяването на контролната си дейност.

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Не е имало необходимост от сезиране на компетентните органи.

VІІ. Предложения на местната комисия пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, тяхната социална защита и развитие (ако има такива)? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): няма изготвени

VІІІ.  Взаимодействие на местните комисии за БППМН.

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и организации:

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху дейността  на МК по разглеждане на възпитателни дела, периодично се подава информация за наложените възпитателни мерки, както и причините за прекратяване на дела по чл. 13б от закона.

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Местната комисия осъществява своята дейност в тясно сътрудничество с всички центрове за работа с деца и НПО на територията на общината, работещи по проблемите на деца с асоциално поведение – „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ и „Дневен център за работа с деца на улицата“ къмОС на БЧК – Русе; ЦОП „Том Сойер“ към Каритас – Русе; КСУДС към Сдружение „Еквилибриум” и Превантивно – информационния център към Община Русе.

Деца от МК взеха участие в организирана от Превантивно – информационния център към Община Русе „Лятна академия“. Целта й беше да се насочи вниманието на подрастващите към ползотворни и конструктивни дейности, които да се превърнат в част от тяхното ежедневие и им помогнат да подобрят своите умения за общуване, работа в екип, търпение, уважение и взаимопомощ. Лятната академия предложи на децата много изненади, приключения, забавления, спорт и игри на открито – плуваха в басейна на спортен комплекс „Локомотив“, спортуваха на открито в Парка на младежта, като се включиха активно в игри на баскетбол, футбол, бадминтон и плажен волейбол в спортен комплекс „Ялта“. Експерт от Регионалната здравна инспекция – Русе ги запозна „Какви опасности крие топлото време и начини за справяне“, а доброволци от Българския младежки Червен кръст – Русе направиха демонстрация на основните техники за оказване на първа помощ.

          3. Проблеми при   взаимодействието с посочените институции и предприети дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През годините сътрудничеството между институциите и организациите от неправителствения сектор показва много добри резултати в областта на превенцията и интервенцията на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните в община Русе. Местната комисия при осъществяване на своята дейност не среща трудности при взаимодействието си с тях.

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на МКБППМН.  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Предвид създалата в страната извънредна епидемиологична обстановка, както и динамиката на разпространението на COVID–19 през различните месеци, не беше възможно осъществяването на различни мероприятия и събития.

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): няма проведени

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): няма проведени или бяха отложени.

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 1 300 лева.

ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

От разчетените финансови средства за 2021г. за МКБППМН – Община Русе, за възнаграждения по Наредба 3 на членове на МК бяха разпределени средства, заедно с осигурителните вноски в размер на 7000 лв. През отчетния период бяха проведени 48 заседания на състава по чл.11, ал.2 от ЗБППМН, съгласно издадени заповеди на председателя на МКБППМН и са насрочени 111 процедури за разглеждане на възпитателни дела.

От заложените средства за възнаграждения на членовете на МК по Наредба 3 са изразходвани 6 597,65 лв.

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните комисии за БППМН през 2023 г., моля попълнете таблица 22:

Таблица 22.

Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2021 г.  – общо (в лева)Изразходвани средства от МКБППМН за 2021 г. – общо (в лева)Необходими средства за 2023 г. – общо (в лева)
156 86092 463160 000
 • Изразходваните средства от МКБППМН за 2021 г., като средства за издръжка, представляващи сметки за вода, ток, телефон и интернет, не могат с точност да бъдат изведени, тъй като се плащат от общината на общи фактури.

Средставата предоставени ни от ЦКБППМН са напълно достатъчни за дейността на комисията и ЦСАП.

ХІІІ.  Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Да бъдат застъпени по-голям брой обучения на обществените възпитатели към Местните комисии,  с оглед повишаване ефективността и компетентостта за извършване на индивидуално-корекционна работа с деца и младежи в конфликт със закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)


1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с екстремистки или радикален характер.