Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 816 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 18/29.10.2013 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.150.458, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 519 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7080/15.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 99, том 38, н.д. 7494, дв. вх. регистър № 14640, вх. № 14992/21.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 575,00 лв. (петстотин седемдесет и пет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.150.483, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 559 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7081/15.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 98, том 38, н.д. 7493, дв. вх. регистър № 14639, вх. № 14923/21.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 620,00 лв. (шестстотин и двадесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.150.669, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 504 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7078/11.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 171, том 37, н.д. 7363, дв. вх. регистър № 14405, вх. № 14698/15.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.150.458, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 519 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7080/15.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 99, том 38, н.д. 7494, дв. вх. регистър № 14640, вх. № 14992/21.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 575,00 лв. (петстотин седемдесет и пет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.150.483, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 559 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7081/15.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 98, том 38, н.д. 7493, дв. вх. регистър № 14639, вх. № 14923/21.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 620,00 лв. (шестстотин и двадесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.150.669, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 504 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7078/11.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 171, том 37, н.д. 7363, дв. вх. регистър № 14405, вх. № 14698/15.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)