Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 816 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 63427.15.713 и План за регулация и застрояване на част от ПИ 63427.15.841 по КККР на гр. Русе;
2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 63427.15.713 и План за регулация и застрояване на част от ПИ 63427.15.841 по КККР на гр. Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)