Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 816

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и 3 и чл. 6, ал. 2 от ЗОС; чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, общинският съвет реши:
1. Обявява имот намиращ се в с.Червена вода, представляващ УПИ V-за озеленяване в кв. 36 с площ 4 588 кв.м., за имот-публична общинска собственост и го вписва в списъка на имоти-публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)