Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 817 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Годишен отчет на ОбСНВ – Русе за 2021 г.

2. Променя състава на Общински съвет по наркотични вещества, определен с  Решение №417, прието с Протокол № 18/25.02.2021 г., в частта членове, както следва:

2.1 Освобождава Веселин Василев, Пламен Бороджиев и Спасимир Димитров  като членове на Общински съвет по наркотични вещества;

2. 2. Определя за членове на  Общински съвет по Наркотични вещества

1.  Георги Георгиев – експерт в Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе;
2   Комисар Явор Димитров – Заместник-директор на ОД на МВР – Русе;

3. Петя Дончева – инспектор в Районна служба Изпълнение на наказанията – Русе, Пробационна служба-звено Русе

4. Георги Игнатов – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОБСНВ И ПИЦ – РУСЕ ЗА 2021 Г.

Част I ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ГР. РУСЕ

На основание чл.15, ал.2 и ал.6 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл. 17 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.

 1. Състав на ОбСНВ

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 ат Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет Русе постанови с Решение №417, прието с Протокол № 18/25.02.2021 г. за

Председател – г-жа Радостина Пейкова – началник отдел „Здравни дейности“ Община Русе

Секретар – г-жа Десислава Лясова –старши експерт в отдел „Здравни дейности“ Община Русе

За Членове:

1.           Чл. – кор. проф. дтн Христо Белоев – РУ „Ангел Кънчев“

2.           Доц. д-р Никола Събев, д.м. – факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенски университет

3.           Димитър Чорбаджиев – Директор РД „Гранична полиция“ – Русе

4.           Веселин Василев – Директор Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе

5.           Пламен Бороджиев – Началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе

6.           Вилма Събкова – Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе

7.           Павлин Коджахристов – Заместник-директор на ОДМВР – Русе

8.           Росица Георгиева – Началник Регионално управление на образованието – Русе

9.           Александър Иванов – Съдия в Окръжен съд – Русе

10.         Д-р Станислав Иванов – Началник на Отделение за лечение на зависимости в Център за психично здраве – Русе

11.         Спасимир Димитров – Директор на Дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе

12.         Детелина Матева – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе

13.         Д-р Мария Николова – гл. инспектор в дирекция „Медицински дейности“ към Регионална здравна инспекция – Русе

14.         Симона Балканска – Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Русе

2. Състав на ПИЦ – Русе

1. Деяна Ангелова – старши експерт

2. Теодор Цветков – старши експерт

3. Полина Георгиева – младши експерт /по заместване /

4. Кристина Цветкова – младши експерт

5. Илкис Ралинова – младши експерт /по майчинство/

 1. Брой заседания, проведени през 2020 год. (При по-малко от законоустановените заседания, причини поради които не е било възможно да се състоят).

През изминалата 2021 година са проведени 3 заседания на членовете на ОбСНВ – Русе, както следва:

1. На 22.03.21г. се проведе неприсъствено заседание, (във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на Здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.) по дневен ред, изготвен от секретаря, който бе изпратен на членовете на съвета най-малко 3 дни преди заседанието. Всички членове на ОбСНВ предварително бяха запознати с трите точки в дневния ред, с изпратени по имейлите текстове на документите, както следва:

 • Отчет на ПИЦ и ОбСНВ Русе за 2020г. 
 • Представяне на Общински план за действие за 2020 – 2024 г., съобразно Националната стратегия.
 • Предлагане и приемане на план-сметка за 2021г.

2. На 27.05.21г. се проведе второ заседание ОбСНВ, при следния дневен ред :

 • Представяне на новоназначените експерти в Превантивно – информационен център гр. Русе.
 • Приемане на Вътрешни правила за организацията на дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център Община Русе.
 • Представяне на планираните събития във връзка с 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици .
 • Други.
 • На 07.10.21г. се проведе трето заседание ОбСНВ, при следния дневен ред:
 • Тримесечен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ Русе в периода 01.07 – 30.09. 2021 г.
 • Запознаване с отговор на писмо към МЗ с изх. №91-00-67/13.09.2021г. във връзка с постъпило писмо в Община Русе относно отчитане дейността на Общинските съвети по наркотични вещества.
 • Представяне на събитията във връзка с 10 октомври Световен ден за психичното здраве.
 • Проблеми, свързани с разпространението на наркотични вещества – тенденции, употреба и честота. „Наръчник за родители“ Д-р Иванов – началник Отделение по зависимости в ЦПЗ – Русе.
 • Други
 • Оказана методическа помощ за развитие на превенцията, в общините, в които няма създадени комисии по наркотични вещества, на територията на областта.

Новосформираният екип на ПИЦ – Русе проведе информационно-мотивационна среща в он-лайн формат с училищните специалисти от всички средни училища на територията на област Русе, като първа част от въвеждането на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище, възрастова група 8-11 клас. По време на срещата експертите представиха накратко Плана и дейностите по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците /2020 – 2024 година/.

 1. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на НСНВ – Русе, ОбСНВ ръководят и контролират дейността на превантивните информационни центрове чрез председателя на общинския съвет по наркотичните вещества;

В Община Русе е създадена практика, при която в началото на всяка седмица се правят работни срещи съвместно с председателя, секретаря на ОБСНВ и експертите на ПИЦ, на които се планира работата през седмицата. В края на всяка седмица екипът на ПИЦ подготвя отчет за извършената работа, до председателя  на ОбСНВ, като дейността се публикува и в сайта на Община Русе.

В тази връзка за периода от месец април 2021 г.  до 31.12.2021 г.  прилагаме 26 броя копия на протоколи от проведени работни срещи с Председателя и Секретаря на ОбСНВ – Русе и 30 седмични отчети за извършената работа от експертите на ПИЦ до Председателя на Общинския съвет по наркотични вещества.

 • Заети и незаети щатни бройки по делегирани бюджети.

Утвърдените щатни бройки за 2021 г. за Превантивно- информационния център /ПИЦ /са 5, като към момента са заети 4 лица, в периода от месец април 2021 г. до 15.10.2021 г. Тяхната образователно-квалификационна степен е, както следва:

Старши експерт с придобита образователно-квалификационна степен  Бакалавър по „Начална училищна педагогика“ със специализация „Логопедия“, Магистър по „Превенция на престъпността и пробационни практики“, специализация „Социален мениджмънт“.

Старши експерт с придобита образователно-квалификационна степен Бакалавър по „Аграрно инженерство“, в момента учи магистърска програма „Управление на институциите за социална работа“ към Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

Младши експерт с придобита образователно-квалификационна степен Бакалавър по „Социални дейности“  /по заместване на младши експерт, който е по майчинство /.

Младши експерт с образователно-квалификационна степен бакалавър по „Психология“.

Незаета е една щатна бройка за главен експерт.

ЧАСТ II ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ  

Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества 5-7 клас

Реализирани дейностиЕкип  Брой обхванати ученици  Брой обучени специалисти  Брой обхванати родители
     
     
     
     
     
     
     

Заб.Експертите от ПИЦ – Русе не са преминали обучение по Националната програма за превенция на употребата на наркотици в училище, възрастова група 5-7 клас, кодово име „Живот“, поради което през 202( г. не са работили по програмата

Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества 8-11 клас

Реализирани дейности Екип  Брой обхванати ученици  Брой обучени специалисти  Брой обхванати родители
07.07.2021г.- Информационно-мотивационна среща с училищни специалистиЕкип на ПИЦ-Русе10 уч. специалисти от 5 училища
09.07.2021г- Информационно-мотивационна среща с  училищни специалистиЕкип на ПИЦ-Русе13 уч. специалисти от 5 училища
10.09.2021г. Информационно-мотивационна среща с  училищни специалистиЕкип на ПИЦ-Русе9 уч. специалисти от 4 училища
13.09.2021г. Информационно-мотивационна среща с  училищни специалистиЕкип на ПИЦ-Русе16 уч. специалисти от 3 училища
02.10.2021г. Обучение на доброволците по НП за превенция употребата на ПАВЕкип на ПИЦ-Русе14 ученици от 9-10 клас          –14 родители
12.10.2021г. Информационно-мотивационна среща с  училищни специалистиЕкип на ПИЦ-Русе6 уч. специалисти от 3 училища             –
14.10.2021г. Информационно-мотивационна среща с  училищни специалистиЕкип на ПИЦ-Русе19 уч. специалисти от 4 училища              –
23.10.2021г. Обучение на доброволците по НП за превенция употребата на ПАВЕкип на ПИЦ-Русе10 ученици от 9-10 клас          –              –
17.11.2021г. Онлайн информационно-мотивационна среща с ученициЕкип на ПИЦ-Русе48 ученици от 9 клас
18.11.2021г. Онлайн информационно-мотивационна среща с ученициЕкип на ПИЦ-Русе37 ученици от 9 клас
25.11.2021г. Онлайн информационно-мотивационна среща с  училищни специалистиЕкип на ПИЦ-Русе13 училищни специалисти 7 училища

В Община Русе през 2021 г. не се реализират  Програми по универсална превенция с издадено съгласие от НЦОЗА по реда на Наредба № 6 /11.04.2014г. на МЗ и МОН);  Програми по селективна превенция с издадено съгласие от НЦОЗА по реда на Наредба № 6/11.04.2014г. на МЗ и МОН и Програми по индикативна превенция с издадено съгласие от НЦОЗА по реда на Наредба № 6/11.04.2014г. на МЗ и МОН

Консултативна дейност (в таблицата по-долу избройте само реализираните консултации извън рамките на определена програма, ако има такива)

Възраст на лицето, което се консултираБрой индивидуални консултации Възраст на лицето, което употребява психоактивни веществаБрой семейни/родителски консултации 
Лица до 15 години Лица до 15 години 
Лица 15-19 години Лица 15-19 години 
Лица 19-29 години Лица 19-29 години 
Лица над 29 години Лица над 29 години 

Част III ОБУЧЕНИЯ 

Тема на обучениетоВодещи ДейностиЦелева група/и брой обхванати хора
1.Теоретично и тренинг обучение по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище възрастова група 8-11 клас „От връстници за връстници“.Росица Станулова, Виктория Казакова, Милена Жекова, Пламенка Петрова – експерти от Превантивен център по наркомании – град София.Въведение в Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 година. Теоритични знания по Националната програма възрастова група 8-11 клас. Тренинг упражнения по модулите от Националната програма за превенция на наркотиците в училище.Експерти ПИЦ – Русе – 4 – ма.
2.Проведени 2 онлайн работни срещи на служителите на ПИЦ  – гр. Русе, председателя и секретаря на ОбСНВ с представител от НЦОЗА, с цел оказване на експертно-методическа подкрепа за реализирането на двете Национални програми за превенция на употреба на наркотични вещества в училищна среда.  Валентина Маринова – експерт от Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимости“, НЦОЗА – София.Съдействие и оказана методическа подкрепа на експертите от ПИЦ по конкретно зададени въпроси от тяхна страна относно реализирането на Националните програми за превенция в училище.Председател и Секретар ОбСНВ – Русе Експерти ПИЦ – Русе – 3- ма.
3.Работни срещи /2/ с участието на всички областни ПИЦ-ове от страната и експерти от НСНВ и НЦОЗА, с цел обсъждане на проблеми и други текущи въпроси относно реализирането на двете Национални програми за превенция на наркотиците в училище. Кремена Йонева – експерт НЦОЗА Славейка Николова – секретар НСНВОказана методическа програма от страна на експертите на НСНВ и НЦОЗА, дискутиране по конкретни проблеми и обмяна на опит между експертите от всички ПИЦ в страната.Експерти ПИЦ – Русе – 4-ма.
4.„Усвояване на презентаторски умения“Десислава Лясова – психолог, супервайзорОвладяване на техники за водене обучения на група и усвояване на умения за ефективност на водещия и ко-водещия.Експерти от ПИЦ – Русе – 4-ма.

Част IV КАМПАНИИ

   1.Дейности по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците:

1.1. По повод 26 юни – Международния ден за борба с употребата и злоупотребата на наркотични вещества е изготвена брошура, изработена от експертите, с цел популяризиране на деня и дейността на ОбСНВ и ПИЦ – Русе пред русенската общественост.

1.2 Проведена е Кръгла маса на тема  „Съвременни тенденции в новите политики за превенция на употребата на психоактивни вещества“. В Кръглата маса участие взеха: членове на ОбСНВ, представители наДирекция „Социално подпомагане“, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, началник отдел „Закрила на детето“,  началник „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОД на МВР; Български червен кръст, Център за психично здраве, Сдружение „Еквилибриум“, Сдружение   „Каритас“, Дружество на психолозите – Русе, Младежки дом – Русе, Районна служба изпълнение на наказанията и др., имащи отношение към темата. – https://osnvruse.eu/%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5/

1.3. Организира се Ден на отворените врати, по време на който доброволци и служители на центъра раздаваха изработените информационни материали на своеобразно шествие в централната част на града, а в залата на ПИЦ през целия ден бе презентирана неговата дейност и основните му цели. Презентацията бе оформена като слайдшоу с подходящ визуален материал и акценти върху дейността и приоритетите на центъра.  – https://osnvruse.eu/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/

Предварително бяха поканени гости от училищна общност, неправителствени организации и институции с дейности, сходни на тези на ОбСНВ и ПИЦ. Дискусиите с присъстващите бяха насочени както към даване на информация, така и към намиране на допирни точки за съвместни ефективни бъдещи дейности.

1.4. За отбелязването на 26.06, бе организиран литературен конкурс на тема „Къде и с кого искам да бъда през свободното си време“, като на 25.06.2021 г. от 14.00 часа в Превантивно информационния център в гр. Русе бяха връчени наградите и грамотите на участниците в конкурса. В конкурса взеха участие 13 деца на възраст от 10 до 17 години, като първите трима в разделени три възрастови групи бяха наградени с ваучери от магазини Спорт депо. На всички участници бяха връчени грамоти за участие. – https://osnvruse.eu/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0/

На същия ден от сградата на ПИЦ – Русе, след приключване на награждаването, тръгна шествие от участниците в конкурса, деца от Клуба на доброволеца, както и всички желаещи да се включат. То премина през Парка на младежта до центъра на града, където беше кулминацията на събитието, изразяваща с в организиран флашмоб.- https://osnvruse.eu/%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80/

1.5. В периода септември – октомври 2021 година експертите от ПИЦ – Русе изготвиха анкета, която е  съгласувана с Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/. Изработената анкета има за цел да проучи нивото на знания за употребата на наркотици и тяхното влияние сред учениците от 8-11 клас. Анкетата бе достъпна на сайта на ОбСНВ и ПИЦ от края на месец ноември и се разпространява сред училищата на територията на град Русе, община Русе и областта.

1.6. Превантивно-информационен център организира в рамките на три дни през месец август 2021 г., „Лятна академия“ за младежите от доброволчески клуб „Запази цветовете си“ и деца посещаващи Центъра за работа с деца на улицата към БЧК – Русе. Целта беше да се  представи на младежите важната роля на спорта и двигателните активности за живота на един здрав и активен човек. Изнесените дейности допринесоха леснодостъпно възприемане на темата „Спортът като превенция на зависимостите“.

Първият ден от Лятната академия беше посветен на водни занимания. Децата плуваха в басейна на спортен комплект „Локомотив“ и се забавляваха, като предварително им бе изнесена лекция на тема „Воден травматизъм“. Разясниха им се основните правила за поведение около и във водните пространства.   https://www.facebook.com/103274655343323/posts/127860652884723/

Вторият ден започна с беседа на тема „Какви опасности крие топлото време и начини за справяне“ изнесена от експерт от Регионална здравна инспекция –Русе, в учебната зала на ПИЦ – Русе. След беседата децата играха на открито в Парка на младежта, като се включиха активно в баскетбол, футбол и бадминтон. Денят завърши с прожекция на филм, който имаше за цел да провокира децата в търсене на алтернативи за справяне в кризисни ситуации по ефективен начин.

https://www.facebook.com/103274655343323/posts/128213112849477/

Третият ден от лятното приключение завърши с плажен волейбол в спортен комплекс Ялта. Децата и младежите играха и се забавляваха, едновременно с това развивайки умения за общуване с връстници и участие в отборна игра. След края на играта доброволците от Български младежки Червен кръст – Русе показаха на децата основните техники за оказване на първа долекарска помощ и видове превръзки при различни травми. Младежите от „Лятната Академия“ получиха награда за активното си участие, чаша с логото на ПИЦ – Русе.

https://www.facebook.com/103274655343323/posts/128789509458504/

1.7. Създаване на доброволчески клуб към ПИЦ – Русе

Още след стартирането на работа на новосформирания екип от експерти към ПИЦ – Русе, основна идея за успех в дейностите по изпълнение на Националната стратегия бе привличането и включването млади и креативни хора като доброволци за реализиране на иновативни идеи, относно провокиране  и мотивиране на учащите към здравословен начин на живот, търсене на алтернативи за оползотворяване на свободното им време и др. С тази цел експертите привлякоха няколко млади ентусиасти – ученици, като те самите дадоха идея да основат доброволчески клуб „Запази цветовете си“. Целта е младите хора да съдействат на експертите в различните мероприятия да бъдат проводник за нови и креативни идеи, свързани с основните дейности и цели на Превантивно-информационния център. https://osnvruse.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/

1.8. На 19.08.2021 г. в Превантивно-информационния център на 19.08.2021г. бе представена интерактивна презентация на тема „Развитие на зависимост към технологиите и социалните мрежи“ пред деца-потребители на социалната услуга ЦРДУ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, управляван от СНЦ „Еквилибриум“ – гр. Русе. Наболялата тема на презентацията бе представена от Диляра Инджева, взела участие в международен проект на тази тема, осъществен от програмите ЕРАЗЪМ + и платформата CET, провел се в град Загреб, Р Хърватия. Младата девойка представи по интерактивен и много забавен за децата начин проблема с прекомерната употреба на информационни устройства и последиците от това. Диляра Инджева акцентира върху необходимостта за намиране на „баланса“ във всичко, оптимизиране на свободното време и интересни начини за бягство от „скуката“, характерна за децата тийнейджъри.- https://osnvruse.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8/

1.9.  В края на септември месец експертите на ПИЦ-Русе, Теодор Цветков и Деяна Ангелова, взеха участие във форум на тема „Мисия активация: Повишаване на политическото и гражданското участие на младите хора“ като представят дейността и целите на Превантивно-информационния център.

Целта бе да се привлекат повече млади хора към наболелите теми, свързани с работата на ПИЦ.  Участие взеха и представители от различни градове- Разград, Силистра, Перник и Бяла. -https://osnvruse.eu/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc/

1.10. По повод 10 октомври – Деня на психичното здраве, екипът от ПИЦ – Русе организира фотоконкурс на тема „Улови щастието като миг“. В конкурса се състезаваха 27 участници с по една фотография като условието за излъчване на победители бе качените снимки да се съревновават чрез брой харесвания на фейсбук страницата на ОбСНВ и ПИЦ – Русе. На първите шест участника, с най-много брой харесвания на фотографиите бяха връчени грамоти за оригинално пресъздаване на идеята на конкурса, а на всички останали участници бяха връчени сертификати за участие. С шест от най-професионално направените снимки бе изработен календар за идващата 2022 година. https://osnvruse.eu/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%83%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%89%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%b3/

1.11. По повод 1-ви декември – Световен ден за борба срещу СПИН експертите от Превантивно-информационния център към Общински съвет по наркотични вещества – Русе, доброволците към ПИЦ, съвместно с БЧК отбелязаха деня като раздаваха информационни материали на гражданите, като целта бе да се насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и риска от заразяване по кръвен път при хора, употребяващи наркотични вещества интравенозно чрез нестерилни манипулации (използване на една и съща игла). – https://osnvruse.eu/%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80/

1.12.  На 5 декември – Международния ден на доброволеца, в сградата на Превантивно-информационния център – Русе експертите представиха презентация на тема „Известни съвременни български доброволци“. Целта бе да се популяризира Деня на доброволеца, отчитайки важната мисия и участието на младите хора в нея. Председателят на ОбСНВ – Русе връчи грамоти на младежите-доброволци към ПИЦ за участието им в досега извършените от тях дейности през изминалата година. След награждаването, младежите заедно с доброволци към МБЧК и Младежки парламент (към Общински младежки дом) имаха възможност да се забавляват на „ледената пързалка“ в центъра на града. По този начин младите хора бяха провокирани да използват свободното си време за конструктивни дейности, които да им носят удоволствие и удовлетворение, като впоследствие да могат да възпроизведат това в техен успешен модел на поведение, което да „зарази“ техните връстници. – https://osnvruse.eu/5-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/

1.13. След сключен договор с лицензирана фирма е обновен уебсайта на Превантивно – информационен център към Общински съвет по наркотични вещества гр. Русе.

В момента са налични:

 • страница на ОбСНВ – https://osnvruse.eu ;
 • Fasebook – https://www.facebook.com/osnv.ruse/?ref=pages_you_manage;
 • Instagram, които ежедневно се обновяват с материал, обяви и новини.
 • в сайта на Община Русе в раздел  „Здравеопазване“ е представена информация  и препратка към сайта на ОбСНВ и ПИЦ към него.

Издадени са брошури, плакати, визитки със здравно-образователни и информационни материали, свързани с превенция употребата на наркотични вещества – за деца, младежи, родители и специалисти.  На доброволци и деца, участници в организираните мероприятия са раздадени  грамоти, тениски и чаши с логото на ПИЦ-Русе. Изработен е календар за предстоящата 2022 година с шест от най-професионално направените снимки, участвали във фотоконкурса „Улови щастието като миг“, организиран по повод 10 октомври – Ден на психичното здраве.

  ОбСНВ и ПИЦ – Русе считат, че информираността на русенското общество, относно реализираните дейности по изпълнение на Националната стратегия с борба с наркотиците са от изключително значение за успеха на важната мисия, с която са натоварени експертите. В тази връзка, ръководството и членовете на ОбСНВ – Русе и експертите от ПИЦ – Русе се стремят да отразяват всяка една своя дейност в медийното пространство, с цел въвличането и ангажирането на повече хора с борбата срещу психоактивните вещества.

В периода септември – октомври 2021 година експертите от ПИЦ – Русе изготвиха анкета, която е  съгласувана с Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/. Изработената анкета има за цел да проучи нивото на знания за употребата на наркотици и тяхното влияние сред учениците от 8-11 клас. Анкетата бе достъпна на сайта на ОбСНВ и ПИЦ от края на месец ноември и се разпространява сред училищата на територията на град Русе, община Русе и областта.

Анкетното проучване се осъществи в периода от началото на ноември до средата на декември месец 2021г. Целта на анкета е да проучи нивото на знания за употребата на наркотици и тяхното влияние сред учениците от 8-11 клас, тъй като възрастовата група се смята за рискова за започване и зачестяване на случаите на редовна употреба на психоактивни вещества. До 15.12.2021 г. в нея взеха участие 181 ученици от различни училища от цялата област Русе на възраст от 13 до 18 години включително. След обработване на данните от анкетата, се направиха следните изводи:  подрастващите не са достатъчно информирани за това какво точно представляват и какво влияние върху организма и психиката имат психоактивните вещества. В тази връзка екипът на Превантивно-информационния център планира през 2022 година да провежда по график информационно-дискусионни срещи с учениците 8-11 клас по теми, предварително съгласувани с класните ръководители според интереса на техните ученици. Специалистите считат, че включването на представители на други институции, членове на Общинския съвет по наркотични вещества /представители на ОД на МВР, ГДБОП, Гранична полиция/ ще провокира по-големия интерес у подрастващите и ще се отрази положително върху техните нагласи. Поради тази причина, екипа ще покани участници в тези срещи да бъдат и представители на тези институции, като в предварителни разговори те са давали своето съгласие, разбира се като се има предвид тяхната служебна ангажираност. Тъй като анкетното проучване се осъществи в много кратък период, екипът на ПИЦ планира събирането на информация чрез анкетата да продължи през цялата 2022г., за да обхване по-голям брой младежи.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F19Nng-Y7W8hPL_RIL_gaL_yV6fX2sNRfN4fTXvRvnOF4%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2yvkY1hXkC9LpLGtnFd9RC93fTW1NY6t7UIYI4-n8uMHsQFkbHaUtbcSc&h=AT3w813o_EUXeDClVPXVJ1NWYok-Qdywww2x9vGlZgz1VqaWBp3FqHVHQYU3c-aU7CXaNJFmIp-Chz7uacQHXjnUBgYy7MOkrdnkUB0TmZle-VD3zrcHnH84G5f-JHaiZriH

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)